Brokary ýagtylyk patenti Gün Flood Light açyk Bosun BS-XY seriýasy

Ösen Gün zarýadynyň gözegçisi-Charokary zarýad netijeliligi
Suw geçirmeýän IP65-e ýetip biler, gowy tozan.
Galyň gyzgyn aýna ýüzügi, döwmek aňsat däl.
Elektrik toguny, düýbünden ýaşyl energiýany tölemegiň zerurlygy ýok.
Giňden peýdalanyň, güneşli ýerlerde bolşy ýaly, ony ulanyp we gowy işläp bilersiňiz
Gurmak gaty aňsat, gün panelini we lampa korpusyny sütüne ýa-da diwara düzediň.


 • Model:BS-SFL-YX
 • Dolandyryjy:Patent Pro goşa MPPT (zarýadyň netijeliligi adaty gözegçiden 40% -50% ýokary)
 • Funksiýalary:Gurlan Radar datçigi, Smart Remote
 • Kepillik:3 ýyl
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  banner-19
  banner-29
  banner-34

  SFL-YXseriýa Gün suw joşmasy: iň öňdebaryjy gün zarýad gözegçiligini birleşdirip, gaty çalt zarýad alyp bolýar, ýokary ýagtylygy üpjün edýär.garaňky garaňkylyk, awtomatiki usulda daň atýança, uly batareýa, her gije uzak iş wagty bar.Gowy suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, howa şertleriniň her görnüşinde gowy işläp biler.gowy gün şöhlesi bolan islendik ýerde giňden ulanyň.uzak kepillik möhletini berýäris.

  Aýratynlyklar

  SFL-YX seriýaly ajaýyp gün suw çyrasy

  SFL-YX_03
  XYJ_07

  1.Monokristally kremniniň gün paneli

  Uly synp fullhli doly ýaý we enjam paketi bolan gün paneli.gurmak aňsat.

  SFL-YX_11

  2. Jaý

  All Die castingAluminum ýaşaýyş jaýy: tutuş lampa göwresi gowy suw subutnamasy, IP67-e ýetip biler, hatda suwa salyp biler

  SFL03_17

  3.Patent tehnologiýasy

  Adaty PWM gün gözegçisinden 45% -50% ýokary netijelilik

  SFL-YX_09

  4. highokary ýagtylyk LED çip

  Ajaýyp ýagtylyk, “Epistar Led” çipleri we optiki reflektor käsesi getirildi

  XYJ_14

  5. Uly täze marka täze batareýa (Gurlan BMS)

  Ulanylan batareýa däl-de, täze LiFePo4 batareýasy

  SFL-YX_12

  6.Optiki linzanyň ýörelgesi

  Optiki linzanyň esasy dizaýn linzasy, ýokary ýokary geçirijilik we giň yşyklandyryş meýdany

  Aýratynlyklar

  SFL-YX_20
  SFL-YX_21
  SFL-YX_23
  SFL-YX-1

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  SFL-YX_27
  SFL-YX_29

  Bosun Grade A Mono Gün paneli VS Polysilcon gün paneli

  SFL-YX_33

  Monokristally kremniý gün paneli ýokary netijelilik zarýad berýär.

  SFL-YX_36

  Gün panelinde boş ýerler köp, zarýad beriş netijeliligi gowy däl.

  Bosun Pro-Double MPPT VS Adaty PWM gün zarýad gözegçiligi

  FXZ_23

  Patent pro-MPPT zarýad beriş netijeliligi nominal PWM dolandyryjy bilen deňeşdirilende 45% -den gowrak ýokarlanýar, ýagtylygy has ýokary we yşyklandyryş wagty has uzyn

  BJ_39

  PWM ýa-da beýleki arzan gün gözegçisi Gowy ýagtylygy we gysga yşyklandyryş wagty bilen

  Bosun Täze batareýa VS Ikinji el batareýasy

  XYJ_50

  Uly marka Täze batareýa, uzak ömür

  XYJ_51

  Kiçijik gaýtadan işlenen batareýa, gysga ömri

  Bosun PC optiki obýektiw VS adaty reflektor

  SFL-YX_49

  Reflokary şöhlelendiriji netijelilik nano reflektor, ýokary ýagtylyk

  SFL-YX_50

  Kompýuter plastik çyranyň kölegesi, pes ýagtylyk çykyşy

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS temperaturany goramak ulgamy bilen BS-SFL-YX seriýasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  Wideo

  Bosun Gün suw joşmasy Light-BS-YX giriş

  GÖZEGÇILIK Düşündirişini aýyryň

  SFL-YX_54

  Bellik:

  1.Radar tertibi:Adamlar gidenlerinde 20% ýagtylyk gelende 100% ýagtylyk

  2. Greenaşyl görkeziji çyralar:4 derejeli Batareýa kuwwaty, her bir dereje 25% batareýa kuwwatyny aňladýar.

  3.Red & Mawy görkeziji çyralar:Alternatiw yşyklandyryş, duýduryş funksiýasy.

  Akylly yşyklandyryş tertibi

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  GURNAMAK

  “Plug & Play Solution” wyklýuçatelleri çalyşýar, bu gurnamany has aňsatlaşdyrýar we wyklýuçatellerden has çydamly.

  SFL-YX_58

  Mesele ýüze çykan bolsa, wagtynda habarlaşyň we bu barada has giňişleýin maglumat beriň,analiz edenimizden soň mümkin boldugyça gysga wagtda çözgütler bereris.

  TASLAMA EDEBI

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň