Takmynan
BOSUN

“BOSUN Lighting” 2005-nji ýylda esaslandyryldy.
BOSUN yşyklandyryşy Birleşen Milletler Guramasyna 2015-2030-njy ýyllar aralygynda arassa energiýa, durnukly şäherler we jemgyýetler we howanyň hereketi ýaly maksatlara ýetmek üçin durnukly ösüş maksatlary-SDG17-e kömek etmek üçin BOSUN Lighting gün gözegçiligi tehnologiýasyny öwrenmek we ulanmak üçin ygrarlydy.Bu tehnologiýanyň esasynda gün akylly yşyklandyryş, gün CCTV ulgamy we akylly polýus we akylly şäher dolandyryş ulgamyny ösdürdik.
“Bosun Lighting” köp ýyllaryň dowamynda içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin OEM & ODM bilen üpjün etdi, şeýle hem köp ýurtlary emele getirýän müşderiler üçin ýöriteleşdirilen in engineeringenerçilik zerurlyklaryny üpjün etdi we köp synlary gazandy.

Hünärmen

Hytaýda gün yşyklandyryş önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolmak bilen BOSUN, 18 ýyldan gowrak tejribesi bolan gün köçe çyrasyny, gün bagy çyrasyny we gün suw çyrasyny ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemledi.Batareýa garramagy, EMC synagy, IES synag ulgamy, IES optiki synag, integrasiýa sferasy we ş.m. ýaly dürli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hünärmen laboratoriýamyz bar ... Şol synag enjamlary diňe önümiň hilini üpjün edip bilmez, taslamamyza hem kömek edip biler. taslama synagyny geçirmek üçin müşderi.Taslama ýolunyň ýagdaýyna ýa-da daş-töweregine görä size DIALUX çözgüdi berip biljek hünärmen R&D toparymyz bar.Şeýle hem, hökümet taslamalaryny has aňsatlaşdyrmaga kömek edip biler.Gün yşyklandyryşyny hemmeler üçin elýeterli, çydamly we amatly etmek üçin çalyşýarys we durnukly energiýa ulanmak arkaly sözüň uglerod aýak yzyny azaltmagy maksat edinýäris.

Bosunyň önümçilik liniýasy

Bosunyň Goniofotometri kesgitlemek prosesi

Bosunyň Goniofotometri anyklaýyş synag enjamy Gün çyralarynyň hiline göz ýetiriň

Önümler

Dünýädäki akylly polýuslaryň baş redaktory BOSUN Lighting, in engineeringenerçilik taslamalarynda 17 ýyl tejribesi bolan gün akylly yşyklandyryş / akylly polýuslar bilen meşgullanýar.“BOSUN Lighting” önümleriniň hemmesi bir gün köçe çyralarynda, hemmesini iki gün köçe çyralarynda, bölünen gün köçe çyralarynda, gün suw çyralary, gün bagy çyralary, gün kamerasy we ş.m. öz içine alýar. BOSUN Lighting, gün senagatynyň hünärmenleri.

 

Bosun GMX gün köçesiniň çyrasy

QBD CW seriýasy Giriş

QBD giriş maglumatlary

Gün suw joşmasy SFL-03

Bosun JDW gün köçesiniň çyrasy

BS-FD-04

Bosun akylly polýus we akylly yşyklandyryş

Patentlenen Iot tehnologiýasy we Ssls dolandyryş ulgamy

Taslama

BOSUN Lighting, ýokary hünärli gün köçe yşyk taslamasynyň ýolbaşçysy, özbaşdak gözleg we gözleg topary we hünärmen inersenerleri bar, dünýädäki köp müşderi üçin maksatly ýol yşyklandyryş dizaýn çözgütleri (DIALux) hödürleýär we taslamalary üstünlikli tamamlamaga kömek etdi.Customershli müşderileriň öwgüsini yzygiderli gazanyň.

Pakistan welaýat taslamalaryna seslenme

Residentialaşaýyş jaýynda BS AIO QBD oturdyldy

Kamboja villa taslamasy barada seslenme

BS AIO QBD guruldy

Hindistanda welaýat ýol taslamasy

Lomaý we taslama üçin Gün köçesiniň çyrasy

Taslama üçin Gün köçesiniň çyrasy

Gün bagynyň ýagtylygy FD05