Brokary ýagtylyk patenti Gün Flood Light açyk Bosun

Alhli alýumin jaýy,
Suw geçirme IP67-e ýetip biler.
Opsiýa üçin iki funksiýa : Üç gezek Ligting reňki / Duýduryş funksiýasy / Gurlan radar duýgusy
Super ýokary ýagtylyk we super ömri.
Seýilgähler, mahabat bildiriş tagtasy, öýler, poçta gutulary, baglar, ýaşyl meýdan, garaageslar, diwar we ş.m. üçin owadan 3 görnüşli yşyklandyryş reňki.şeýle hem ogrylyga garşy funksiýalary bar


 • Model:BS-SFL-03 seriýasy
 • Dolandyryjy:Patent Pro goşa MPPT (zarýadyň netijeliligi adaty gözegçiden 40% -50% ýokary)
 • Optiki funksiýalar:Görünmeýän hereket datçigi, Üç gezek yşyklandyryş reňki, Duýduryş çyrasy
 • Kepillik:3 ýyl
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  banner-16
  banner-26
  banner-34

  SFL03 seriýa Gün suw joşmasy: iň öňdebaryjy tehnologiýany we A derejeli materialy birleşdirdi we ýokary ýagtylygy we aşa giň yşyklandyryş meýdany, iki sany goşmaça fuksiýa:
  1. müşderi 3 görnüşli yşyklandyryş reňkini üýtgedip biler, köp programmalar üçin iň amatly yşyklandyryş bar
  2. duýduryş çyrasy we ogrylyga garşy faksiýa bar.
  3. akylly uzakdan dolandyrmak, 5 metr uzynlykdaky sim we polýusda ýa-da diwarda erkin bolup biler

  Aýratynlyklar

  SFL03 seriýasynyň ajaýyp aýratynlyklary gün suw joşmasy

  SFL03_03
  XYJ_07

  1.Monokristally kremniniň gün paneli

  1. Monokristally kremniniň gün paneli

  Zarýad beriş netijeliligi> 21%

  SFL03_13

  2. Jaý

  Alýumin jaýy, IP67 suw geçirmeýän

  SFL03_17

  3.Patent tehnologiýasy

  Patent PRO-DOUBLE MPPT zarýad gözegçiligi:

  Zarýad bermegiň netijeliligi adaty PWM gün gözegçisinden 45% -50% ýokary;

  SFL03_09

  4. highokary ýagtylyk LED çip

  Ajaýyp ýagtylyk Epistar Led çipleri we optiki linza;Optiki linzanyň esasy dizaýn linzasy, ýokary ýokary geçirijilik we giň yşyklandyryş meýdany

  XYJ_14

  5. Täze batareýa (Gurlan BMS)

  Täze LiFePO4 batareýasy: 50000 sagat ömri batareýasy;

  SFL03_18

  6. Duýduryş funksiýasy

  Batareýanyň kuwwaty we duýduryş funksiýasy.

  Aýratynlyklar

  SFL03_22
  SFL03_23
  SFL03_25
  SFL03_27
  SFL03-

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  Bosun Grade A Mono Gün paneli VS Polysilcon gün paneli

  SFL03_33

  Performanceokary öndürijilikli monokristally Gün paneli,Zarýad beriş netijeliligi> 21%

  SFL03_36

  Dinönekeý polikristally kremniy gün paneli zarýad beriş netijeliligi> 18%

  Bosun goşa MPPT VS Adaty PWM gün zarýad gözegçiligi

  FXZ_23

  Pro-Double MPPT gün gözegçisi.

  Zarýad bermegiň netijeliligi adaty PWM gün gözegçisinden 45% -50% ýokary

  BJ_39

  Adaty PWM gün gözegçisi, zarýad beriş netijeliligi pes

  Bosun Täze batareýa VS Ikinji el batareýasy

  XYJ_50

  Täze batareýa

  XYJ_51

  Ikinji el batareýasy Erbet suw geçirmeýän täsir

  Bosun PC optiki obýektiw VS adaty reflektor

  SFL03_48

  Kompýuter optiki linzasy

  has giň yşyklandyryş diapazonyny üpjün etmek üçin ýokary ýagtylyk geçiriş netijeliligi (Lightagtylyk geçiriş> 96%).

  SFL03_49

  Reflektorlar

  Yzygiderli käsäni gaplamak intensiwligiň paýlanyşyny üýtgedip bilmez.Lightagtylyk dargady we kamera şöhle saçmaýar

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS temperaturany goramak ulgamy bilen SFL03 seriýasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  Wideo

  Bosun Gün suw joşmasy SFL-03 Çyra bedeniniň tanyşdyrylyşy

  Bosun Gün suw joşmasy Light SFL-03 Önümiň tanyşdyrylyşy

  Bosun Gün suw joşmasy SFL-03 Assambleýanyň wideosy

  GÖZEGÇILIK Düşündirişini aýyryň

  XYJ_59

  Bellik:

  1.Radar re modeimi: adamlar gelende 100% ýagtylyk, adamlar gidenlerinde 20% töweregi ýagtylyk

  2. Greenaşyl görkeziji çyralar: 4 derejeli batareýa, her dereje batareýanyň kuwwatyny 25% aňladýar.

  3.Red & Mawy görkeziji çyralar: alternatiw yşyklandyryş, duýduryş funksiýasy.

  Patentlenen çyzykly garalama tertibi

   Patentlenen çyzykly garalama tertibi BOSUN tarapyndan ýer yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin ulanylýar.Beýleki reesimler bilen deňeşdirilende, Bosunyň garalama re modeimi howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Akylly yşyklandyryş tertibi

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  Duýduryş funksiýasy we yşyklandyryş

  Uganda Villa Taslamasy - 98 Gün suw joşmasy - SFL-03-300W, günde 12 sagat yşyklandyryş.Müşderi maňa gurmagyň aňsatdygyny we ajaýypdygyny aýtdy.Gurmak tamamlanandan soň, bu müşderi ýene 50 birlik satyn almagyny dowam etdirdi.Bu müşderi diňe kiçijik ýerli distribýutor, ýöne müşderileri önümi alandan we gaýta-gaýta satyn alandan soň gaty kanagatlanýarlar.Her gezek biziň bilen zakaz edeninde gaty rahat

  SFL03_57

  Üç yşyklandyryş görnüşi

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin islän wagtyňyz dürli gurşawyň atmosferasyny üýtgediň.

  SFL03_68
  SFL03_70
  SFL03_72

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  GURNAMAK

  “Plug & Play Solution” wyklýuçatelleri çalyşýar, bu gurnamany has aňsatlaşdyrýar we wyklýuçatellerden has çydamly.

  SFL03_78

  TASLAMA EDEBI

  Uganda Villa taslamasy-98 sany Gün suwy Light-SFL-03-300, Her gün 12 sagat yşyk.Müşderileriň seslenmesini gurmak aňsat we ajaýyp

  SFL03_82
  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň