• //cdn.globalso.com/bosunsolar/ab063863.jpg

Şäher köçeleriniň yşyklandyrylyşy, ulaglar we pyýadalar üçin bir wagtyň özünde, umuman, 7-10M ini bir ugur üçin yşyklandyryş üpjün etmekdir.Esasanam ir säher bilen bu döwürde köp sanly ulag we pyýada bar, soň yşyklandyryş meýdançasy giň we yşyklandyryş talaplary has ýokary.Emma ýary gije ulaglar we pyýadalar kem-kemden azalýar, yşyklandyryş hem azalýar we şeýlelik bilen has tygşytly yşyklandyryş effektine eýe bolýar.

Led köçe çyrasynyň milli standart lýuks

Şäher-ýol-gün çyralary-01

Şäher ýollarynyň çyralary tertipleşdirmegiň görnüşleri TYPE-A / B / C / D maslahat beriň

Awtoýol-Gün çyralary_06

Bir taraplaýyn yşyklandyryş

Magistral-Gün çyralary_08

Iki taraplaýyn "Z" görnüşli yşyklandyryş

Awtoýol-Gün çyralary_10

Iki tarapynda simmetrik yşyklandyryş

Awtoýol-Gün çyralary_12

Roadoluň merkezinde simmetrik yşyklandyryş

Şäher ýolunyň iş tertibiniň ýagtylygy

1-nji tertip: Bütin gije doly ýagtylykda işläň.

Magistral-Gün çyralary_74jpg_19
Awtoýol-Gün çyralary_334_19
Magistral-Gün çyralary_777_25

2-nji re: im: Gijäniň ýaryndan öň doly güýjüňde işle, ýary gijeden soň garaňky re modeimde işle.

Awtoýol-Gün çyralary_19
Awtoýol-Gün çyralary_21
Awtoýol-Gün çyralary_23

3-nji tertip: HEREKET SENZORY goşuň, geçip barýan maşyn bar bolsa yşyk 100% ýakylýar, geçip barýan awtoulag ýok wagty garaňky re modeimde işläň.

Awtoýol-Gün çyralary_29

Bahasy nukdaýnazaryndan Model 1> Model 2> Model 3

Şäher ýolunyň ýeňil paýlanyş tertibi TYPE II we TYPE III maslahat beriň

Lightagtylyk paýlaýyş modeli

SÖPGI I.

IESNA standartynda I görnüşiň paýlanyşy ýörelgeleri, ýollary we pyýadalary yşyklandyrmak üçin ajaýyp.Adatça, gurnama beýikligi ýoluň inine takmynan deň bolan ýerde ulanylýar.

II görnüş

IESNA standartynda II görnüş paýlanyşy giň ýörelgelerde, rampalarda we girelge ýollarynda, şeýle hem beýleki uzyn, dar yşyklandyryşda ulanylýar.Adatça, ýoluň ini dizaýn edilen beýiklikden 1,75 esse ýokary bolmadyk ýerde ulanylýar.

III görnüş

IESNA standartynda III görnüşiň paýlanyşy ýollary yşyklandyrmak, umumy awtoulag duralgalary we uly yşyklandyryş zerur bolan beýleki ýerler üçin niýetlenendir.Bu paýlama, orta giňlikdäki ýollaryň ýa-da ýollaryň gyrasynda ýa-da gapdalynda gurlan çyralar üçin niýetlenendir, bu ýoluň ýa-da meýdanyň ini monta height beýikliginden 2,75 esse ýokary däl.

TYP V.

BOSUN gün köçesiniň çyrasynyň V görnüşi.IESNA standartynda, ýollaryň merkezinde, seýilgähiň merkezi adalarynda we çatryklarynda çyra gurmak üçin niýetlenendir.Şeýle hem, uly, täjirçilik duralgasynyň yşyklandyrylmagy, şeýle hem ýeterlik, deň paýlanan yşyk zerur ýerler üçin niýetlenendir.

Şäher ýolunyň gün köçesiniň çyralaryna maslahat berilýän modeller

Hemmesi bir gün çyralarynda

BOSUN All In One Intergrated gün köçesiniň yşyk seriýasy iň ykjam modeldir.Gün paneli, litiý batareýasy, gün gözegçisi we LED yşyklandyryş çeşmesi ýaly ähli komponentleri yşyklandyryş enjamy bilen bir birlik hökmünde birleşdirýär.

BJ seriýaly ýol giňligi: 8-14m polýus beýikligi: 8-10m çyra wattasy: 40-60W iş tertibi: reodeim 1 we tertip 2 amaly: şäher ýoly, we LED lampa goýmalarynyň orta we uly güýji
QBD seriýaly ýol giňligi: 8-14m polýus beýikligi: 8-10m çyra wattasy: 40-70W iş tertibi: reodeim 1 we tertip 2 amaly: şäher ýoly, we LED lampa goýmalarynyň orta we uly güýji

Bölünen görnüşli Gün köçesiniň çyrasy

BOSUN bölünen görnüşli gün paneli köçe çyrasy, gün paneli, LED lampa we litiý batareýa bölüminiň düýbünden aýratyn dizaýny bilen bölünen dizaýny kabul edýär.Lityum batareýa bölümleri adatça panelleriň aşagynda oturdylýar ýa-da ýeňil polýuslardan asylýar.Gün paneliniň we Lityum batareýa bölüminiň ululygy çäklendirilmezden uly bolup bilýändigi sebäpli, ýokary kuwwatly LED lampanyň uzak wagtlap işlemegini goldap biler, ýöne gurnama beýleki modellerden has çylşyrymly.

BJX seriýaly ýol giňligi: 8-14m polýus beýikligi: 8-12m çyra wattasy: 60W iş tertibi: reodeim 1 we tertip 2 amaly: şäher ýoly, we LED lampa goýmalarynyň orta we uly güýji
BDX seriýaly ýol giňligi: 8-14m polýus beýikligi: 8-10m çyra wattasy: 40-70W iş tertibi: Mode1 we reodeim 2 amaly: şäher ýoly, we LED lampa goýmalarynyň orta we uly güýji

TASLAMA EDEBI

CAsez-1_18
kazez-2_09
kazez-2_21
kazez-2_03
kazez-2_15
kazez-1_20
kazez-2_06
kazez-2_18
kazez-2_27
kazez-2_30

KOREBIR ÇÖZGÜLLER

https://www.bosunsolar.com/highway-solar-lights/
Awtoýol-Gün çyralary_67
ec5b4d38
Awtoýol-Gün çyralary_60
Magistral-Gün çyralary_69
700acbbe
Awtoýol-Gün çyralary_62
Awtoýol-Gün çyralary_71
Awtoýol-Gün çyralary_64
Magistral-Gün çyralary_73

Mugt hünärmen DIALux yşyklandyryş dizaýny

Has köp hökümet we täjirçilik taslamasyny gazanmaga kömek ediň