Gün köçesiniň çyrasy umumy meseleler we çözgütler

Mesele ýazuwy Mesele sebäp bolýar Çözgüt
Gije yşyklandyryp bilemok    Batareýa zarýad berilmedi ýa-da zeper ýetmedi Günüň dowamynda batareýany güýçlendirmek üçin wyklýuçateli açyň, gije wyklýuçateli öçüriň, 

üç gün gaýtala wesoň çyranyň ýakylýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin gije wyklýuçateli açyň,

çyra ýakylsa, batareýanyň işjeňdigini aňladýar.

PV panelinde güýçli yşyk bar, 

sebäp bolýargözegçilik edijigündizine ýagtylmazlygyny kesgitläň.

Gün panelini güýçli ýagtylyk täsirinden süýşüriň ýa-daüýtgetmekgüýçli yşyk bilen täsir etmezligi üçin gün paneliniň ugry.
PCB zeper ýetdi. PCB üýtgediň.
Gün zarýadyna gözegçilik ediji zeper ýetdi. Gün zarýad gözegçiligini üýtgediň.
   
Gije gysga yşyklandyryş wagty    Batareýanyň doly zarýad berilmegine sebäp bolýan üznüksiz ýagyşly günler  
Gün panelleri güne düşýän ugra garşy durmaýaruzak wagtlap,batareýany doly zarýad alyp bolmaýar. Gün panelini günüň ugruna öwüriň,we batareýany doly güýçlendiriň.
Gün paneli kölege bilen örtülendir we batareýa doly zarýad berilmedi Batareýany doly güýçlendirmek üçin gün paneliniň üstündäki kölegäni aýyryň
Batareýanyň öz-özüne zeper ýetmegi sebäpli kuwwatyň üýtgemegi Batareýany çalyşyň.

Batareýanyň ýa-da gün gözegçiliginiň gowy ýa-da zeper ýetendigini nädip kesgitlemeli
(3.2V SYSTEM - batareýadaky stikeri barlap biler)

1-nji ädim.Dolandyryjyny PCB-e birikdiriň we batareýa birikdiriň we gün paneline birikdiriň, şol bir wagtyň özünde gün panelini gün şöhlesine däl-de gowy ýapyň.Multimetri taýýarlaň.Soň bolsa, batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin multimetri alyň, eger batareýanyň naprýa 2.eniýesi 2,7V-den ýokary bolsa, bu batareýanyň gowydygyny, eger naprýa 2.eniýe 2.7v-den pes bolsa, onda nädogry bir zadyň bardygyny aňladýar batareýa.

2-nji ädim.Gün batareýasyny we PCB we gün zarýad gözegçiligini aýyryň, diňe batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin, naprýa 2.0eniýe 2.0V-den ýokary bolsa, naprýa 0.0eniýe 0.0V - 2.0V bolsa, batareýanyň gowydygyny aňladýar batareýada nädogry bir zat bar.

3-nji ädim.1-nji ädim naprýa .eniýe bilen däl-de, 2-nji ädim naprýa> eniýe> 2.0v bilen barlanan bolsa, onda gün zarýad gözegçisiniň zaýalanandygyny aňladýar.

Batareýanyň ýa-da gün gözegçiliginiň gowy ýa-da zeper ýetendigini nädip kesgitlemeli
(3.2V SYSTEM - batareýadaky stikeri barlap biler)

1-nji ädim.dolandyryjyny PCB-e birikdiriň we batareýa birikdiriň we gün paneline birikdiriň, şol bir wagtyň özünde gün panelini gün şöhlesine däl-de gowy ýapyň.Multimetri taýýarlaň.Soň bolsa, batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin multimetri alyň, eger batareýanyň naprýa .eniýesi 5.4V-den ýokary bolsa, bu batareýanyň gowydygyny, eger naprýatageeniýe 5.4v-den pes bolsa, onda nädogry bir zadyň bardygyny aňladýar batareýa.

2-nji ädim.gün batareýasyny we PCB we gün zarýad gözegçiligini aýyryň, diňe batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin, naprýa 4.eniýe 4.0V-den ýokary bolsa, batareýanyň gowydygyny, naprýa 0.0eniýe 0.0V - 4V bolsa, şol ýerde barlygyny aňladýar batareýada nädogry bir zat.

3-nji ädim.1-nji ädim naprýa .eniýe bilen barlanmasa, 2-nji ädim naprýa> eniýe> 4.0v bilen barlansa, gün zarýad gözegçisiniň zaýalanandygyny aňladýar.

Batareýanyň ýa-da gün gözegçiliginiň gowy ýa-da zeper ýetendigini nädip kesgitlemeli
(12.8V SYSTEM - batareýadaky stikeri barlap biler)

1-nji ädim.dolandyryjyny PCB-e birikdiriň we batareýa birikdiriň we gün paneline birikdiriň, şol bir wagtyň özünde gün panelini gün şöhlesine däl-de gowy ýapyň.Multimetri taýýarlaň.Soň bolsa, batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin multimetri alyň, eger batareýanyň naprýa .eniýesi 5.4V-den ýokary bolsa, bu batareýanyň gowydygyny, eger naprýatageeniýe 10.8v-den pes bolsa, onda nädogry bir zadyň bardygyny aňladýar batareýa.

2-nji ädim.gün batareýasyny we PCB we gün zarýad gözegçiligini aýyryň, diňe batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin, naprýa 4.eniýe 4.0V-den ýokary bolsa, batareýanyň gowydygyny, naprýa 0.0eniýe 0.0V - 8V bolsa, şol ýerde barlygyny aňladýar batareýada nädogry bir zat.

3-nji ädim.1-nji ädim naprýa .eniýe ýok bolsa, ýöne 2-nji ädim naprýa> eniýe> 8.0v bilen barlansa, gün zarýadynyň gözegçisiniň zaýalanandygyny aňladýar.