SOLAR-SMART-POLE-SOLUTION-banner

Gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS) &
Akylly şäher dolandyryş ulgamy (SCCS)

太阳能 智慧 灯杆 详情 _04
Gün-akylly-polýus_07

Gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS)

Akylly yşyklandyryş, esasan, daş-töwerekdäki hakyky şertlere we möwsümleýin üýtgeşmelere, howa şertlerine, yşyklandyrylyşyna, ýörite dynç alyş günlerine we ş.m. esasly programma üpjünçiligi platformasy arkaly köçe çyralarynyň ýumşak başlamagyna kömek etmekdir. we köçe ýagtylygynyň ýagtylygyny sazlamak üçin, ynsan yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda, ikinji derejeli energiýa tygşytlanylanda howpsuzlygy üpjün etmek, yşyklandyryşyň hilini ýokarlandyrmak üçin.

Mundan başga-da, birleşdirilen simli ýa-da simsiz aragatnaşyk tehnologiýasy enjamlary, gözegçilik ulgamlary we IOT maglumat mazmuny infrastrukturasy tor platformasy, bir lampa polýusyny ýa-da tutuş lampa polýusyny uzakdan dolandyrmak, näsazlyk duýduryşlaryna real wagt gözegçilik we akylly derňew, seslenme berip biler. tehniki hyzmat bölüminiň näsazlyk ýagdaýy, köçe yşyklandyryş işgärleriniň iş basyşyny azaltmak üçin şäher köçelerini yşyklandyrýan işgärleriň hyzmat dolandyryş derejesini ep-esli gowulandyrýar.

Gün-akylly-polýus_11

4G / LTE Gün çyrasy dolandyryjysy

PATENT Pro-Double MPPT Gün zarýad gözegçiligi

4G / LTE Gün çyrasy dolandyryjy aragatnaşyk tehnologiýasyny, litiý batareýasynyň zarýad beriş funksiýasyny we hemişelik tok güýjüni birleşdirip, PATENT Pro-Double MPPT Gün zarýad gözegçiligi (Maksimum Power Point Tracking) zarýad berişini birleşdirýär.

Gün-akylly-polýus_17
太阳能 智慧 灯杆 详情 -_15
Gün-akylly-polýus_22
Gün-akylly-polýus_26

Senagat derejeli simsiz AP BS-AP720

BS-AP720 300Mbit / sek açyk simsiz AP, diametri 300-500 metr bolan Qualcomm 9531 senagat derejeli çip we daşarky antennany ulanýar, bu önüm estafeta / AP / şlýuz we beýleki funksiýalary goldaýar, uzak aralyga simsiz internete girip biler .Senagat derejesindäki simsiz marşrutizatorlary akylly yşyk polýuslaryna enjamlaşdyrmak bilen, köpçülik ýerlerinde WiFi gurşawyna ýetmek üçin 4G / 5G-dan WiFi funksiýalary amala aşyrylyp bilner.

Gün-akylly-polýus_29

Kameralar

Köp kameraly, akylly, doly reňkli we beýleki funksional modelleri öz içine alýan Network HD gümmez önümleri, önümlere integrirlenen köp derejeli ulaltmak, 3D ýerleşdiriş, esasy sagat we beýleki funksiýalar, howa şertleriniň ýokary kesgitli suratyny üpjün etmek üçin wizual dolandyryşyň doly toplumy.HD şekilli ýokary hilli wizual dolandyryşa mätäç ýerlerde giňden ulanylyp bilner: awtoulag ýollary, demir ýollar, howa menzilleri, portlar, meýdançalar, gözel ýerler, stansiýalar we beýleki ýerler.

Gün-akylly-polýus_33

Gyssagly kömek jaňy

Adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda, gyssagly kömek kömegi bilen göni polisiýa bilen habarlaşyp bilersiňiz, ulgam kiçijik wideo, suratlar we beýleki maglumat mazmunyny hakyky wagtda gözegçilik merkezine ýygnaýar, gözegçilik merkezi akyllylaryň CCTV kamerasy arkaly amala aşyryp biler. kazyýet işini dogry çözmek üçin täsirli we amatly çäreleri ulanmak üçin kömekçiniň töweregindäki ýagdaýy bilmek üçin polýus.

Ulanylýan ýollar

Gün-akylly-polýus_36

Haryt maglumatlary

: Gibrid Gün energiýasy, Gün akylly yşyklandyryş, köpçüligiň gyssagly kömek çagyryşy, zarýad beriş stansiýasy, HD kamera, şäher radiosy ... ýaly birnäçe enjam göterýär.

Has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň >>

Gün-akylly-polýus_40
Gün-akylly-polýus_44
Gün-akylly-polýus_48
Gün-akylly-polýus_50
Gün-akylly-polýus_55

TASLAMA EDEBI

CAsez-1_18
kazez-2_09
kazez-2_21
kazez-2_03
kazez-2_15
kazez-1_20
kazez-2_06
kazez-2_18
kazez-2_27
kazez-2_30

KOREBIR ÇÖZGÜLLER

https://www.bosunsolar.com/highway-solar-lights/
Awtoýol-Gün çyralary_67
ec5b4d38
Awtoýol-Gün çyralary_60
Magistral-Gün çyralary_69
700acbbe
Awtoýol-Gün çyralary_62
Awtoýol-Gün çyralary_71
Awtoýol-Gün çyralary_64
Magistral-Gün çyralary_73