Gün akylly polýus

SCCS (Akylly şäher dolandyryş ulgamy)

Gün akylly polýus biri-birine bagly gün tehnologiýasy we IoT tehnologiýasydyr.gün akylly polýus gün akylly yşyklandyryş, kamera, howa stansiýasy, gyssagly kömek çagyryşy we beýleki funksiýalara esaslanýar.Yşyklandyryş, meteorologiýa, daşky gurşawy goramak, aragatnaşyk we beýleki pudaklar baradaky maglumatlary dolduryp biler, täze akylly şäheriň maglumat gözegçilik we geçiriş merkezidir, durmuş hyzmatlaryny gowulandyrar, uly maglumatlary we hyzmaty üpjün edip biler. akylly şäher üçin giriş we patent SCCS (Smart City Control System) ulgamymyz arkaly şäher işiniň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Taslama üçin çözgüt-çözgüt4_02

SMART POLE & SMART CITY SCCS (Akylly şäher dolandyryş ulgamy)

· Programma üpjünçiliginiň howpsuzlygyny we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin ulgam howpsuzlygyny goramagyň dürli strategiýalary

· Akylly şäher ulgamyna girmek ýaly üçünji tarap ulgamlaryna çalt we bökdençsiz giriş

· Dürli ulaldylan maglumat bazalaryny we maglumatlar binýadynyň toparlaryny, maglumatlary awtomatiki ätiýaçlandyrmagy goldaň

· RTU kuwwatyny aňsatlyk bilen giňeldip bilýän paýlanyş ulgamy

· Highokarky maglumatlaryň elýeterliligini goldaýan bulut esasly gurluş

· Bulut hyzmaty tehniki goldaw we tehniki hyzmat

· Özbaşdak işleýän hyzmat goldawyny açyň

Taslama üçin çözgüt-çözgüt4_06
Taslama üçin çözgüt-çözgüt4_10
Taslama-çözgüt-taslama4_12

SMART POLE GURLUŞLARY

Taslama-dizaýn-çözgüt4_17
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň