SSLS-Tehnologiýa_02

BOSUN-akylly gün ýagtylygy ulgamy (SSLS)

Gün akylly yşyklandyryş, esasan, daşky gurşawyň hakyky wagt şertlerine we möwsümleýin üýtgemelerine, howa şertlerine, yşyklandyrylyşyna, ýörite dynç alyş we ş.m. patent programma üpjünçiligi platformamyz (SSLS) arkaly “Internet of Things” tehnologiýa enjamlaryny ulanmakdyr. Gün köçeleriniň yşyklarynyň ýumşak başlamagy we dolandyryş üçin köçe yşyklarynyň ýagtylygy, ynsan yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda, ikinji derejeli energiýa tygşytlanylanda howpsuzlygy üpjün etmek, yşyklandyryşyň hilini ýokarlandyrmak.

Gün-akylly-polýus_11

Patent şahadatnamasy

IoT tehnologiýasy we SSLS dolandyryş ulgamy

Gün-akylly-yşyklandyryş-platforma_08

BOSUN yşyklandyryş akylly gün yşyklandyryş ulgamynyň wezipeleri

Bu akylly gün köçesiniň ýagtylygyna gözegçilik ulgamynyň üsti bilen aşakdaky bäş esasy bölümi amala aşyryp bolar:

1. Gözegçilik merkezi: Esasy real wagt maglumatlaryna we uzakdaky real wagt maglumatlaryna platforma arkaly gözegçilik ediň, ulgamdaky näsazlyklary görüň we tehniki hyzmaty ýerine ýetiriň.2. Zehinli strategiýa: amaly programma ssenariýine görä wagtyň geçmegi bilen güýji akyl bilen sazlamak arkaly dürli güýç strategiýalary işlenip düzülýär.Lightagtylyk wagtyny awtomatiki sazlamak üçin ýagtylyk datçigine görä wagt paýlaşmak garaňky strategiýasy esasynda.3. Maglumatlaryň statistikasy: maglumatlaryň ýagdaýyny seljermek we irki duýduryş hyzmatlaryny bermek üçin zerur bolan ýagdaýynda elektrik öndürmegiň, çykaryşyň, yşyklandyrylan güýjüň we beýleki hasabatlaryň statistikasy edilip bilner.4. Batareýanyň ömrüni dolandyrmak: Gündelik batareýanyň zarýadyny, zarýadyny, galan güýjüni, batareýanyň kuwwatyny we aýlaw wagtyny statistika we seljermek arkaly batareýanyň ömri dolandyrylýar.5. Işleýiş we tehniki hyzmaty dolandyrmak: Zähmetiň ýerine enjamlary ulanmak, kemçilikleri awtomatiki tapmak we işlemek we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin işjeň hasabat bermek.

SSLS-Tehnologiýa_08
Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_18
Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_22
Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_24

BOSUN akylly akylly akylly yşyklandyryş ulgamyny patentledi (SSLS)

BOSUN, akylly gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS), şol sanda gün köçe lampasynyň aşaky tarapy, ýeke lampa gözegçilik ediji kiçi we merkezleşdirilen dolandyryş platformasy;Gün köçe çyrasynyň aşaky bölegine gün paneli, LED lampa, batareýa we gün zarýad gözegçiligi, gün zarýad gözegçiligi MPPT zarýad beriş zynjyry, LED hereketlendiriji zynjyr, DC-DC elektrik üpjünçiligi zynjyry, fotosensiw kesgitleýiş zynjyry, temperaturany kesgitlemek zynjyry we infragyzyl kabul ediş we geçiriş girýär. zynjyr;ýekeje lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;aýratyn gün köçe çyrasy simsiz aragatnaşyk üçin 4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk zynjyry arkaly merkezleşdirilen dolandyryş tarapyna, merkezleşdirilen dolandyryş ulgamy bolsa GPRS moduly bilen bir lampa birikdirilýär.Lampeke lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk zynjyry arkaly, aýratyn gün köçe çyrasy simsiz aragatnaşyk üçin merkezleşdirilen dolandyryş terminalyna, merkezleşdirilen dolandyryş terminaly we ýeke lampa dolandyryş terminaly GPRS modulynyň üsti bilen simsiz aragatnaşyk üçin internete birikdirilýär. ulgam dolandyryşy üçin amatly ulgam.

Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_28

Zarýad bermegiň netijeliligi 40% -50%

adaty PWM-den has ýokary

BOSUN Lighting-iň akylly gün ulgamyny goldaýan esasy enjam.

1.Intelligent Pro-Double-MPPT gün zarýad gözegçiligi.

2.4G / LTE ýa-da ZigBee ýagtylyk gözegçisi.

Akylly Pro-Double-MPPT (IoT) gün zarýad gözegçiligi

Gün dolandyryjylaryny gözlemek we ösdürmek boýunça 18 ýyllyk tejribä esaslanyp, BOSUN Lighting, yzygiderli tehniki täzeliklerden soň, patentlenen akylly gün zarýad gözegçiligi Pro-Double-MPPT (S) Gün zarýad gözegçiligini ösdürdi.Onuň zarýad beriş netijeliligi adaty PWM zarýad berijileriniň zarýad beriş netijeliliginden 40% -50% ýokarydyr.Bu, önümiň bahasyny ep-esli azaltmak bilen bir hatarda gün energiýasyndan doly peýdalanýan rewolýusiýa ösüşi.

● BOSUN patenti Pro-Double-MPPT (S) iň ýokary güýç yzarlaýyş tehnologiýasy, 99,5% yzarlaýyş netijeliligi we 97% zarýad beriş öwrülişi

Battery Batareýa / PV ters birikmäni goramak, LED gysga utgaşma / açyk zynjyr / güýç çäklerini goramak ýaly köp gorag funksiýalary

The Batareýanyň güýjüne görä ýük güýjüni awtomatiki sazlamak üçin dürli akylly güýç reesimleri saýlanyp bilner

Sleep Gaty pes uky tok, has uzak energiýa daşamak we saklamak üçin has tygşytly we amatly

● IR / mikrotolkun datçigi

Remote IOT uzakdan dolandyryş interfeýsi bilen (RS485 interfeýsi, TTL interfeýsi)

● Köp wagtlyk programmirläp bolýan ýük güýji we wagt gözegçiligi

67 IP67 suw geçirmeýän

SSLS-Tehnologiýa_09
Gün-akylly-yşyklandyryş-platforma_34

Önüm aýratynlyklary

Ulgam ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin hünär dizaýny

IR IR, TI, ST, ON we NXP ýaly halkara meşhur markalar ýarymgeçiriji enjamlar üçin ulanylýar.
□ Senagat MCU doly sanly tehnologiýa, hiç hili sazlanyp bilinýän garşylyksyz, güýçli päsgelçiliklere garşy ukypsyz, garrylyk we süýşmek meselesi ýok.
Products Önümleriň temperaturasynyň ýokarlanmagyny ep-esli peseldip, ýokary zarýad beriş netijeliligi we LED hereketlendiriş netijeliligi.
68 IP68 gorag derejesi, hiç hili düwmesiz, suw geçirmeýän ygtybarlylygy hasam ýokarlandyrýar

Conversokary öwrülişik netijeliligi

Constant Hemişelik hereketlendiriji LED-iň netijeliligi 96% -e çenli ýokarydyr

Akylly LED dolandyryş

□ Akylly zarýad beriş dolandyryşy, “Pro-Double-MPPT” zarýad beriji yzygiderli naprýa .eniýe zarýady we naprýatageeniýe naprýa .eniýesiniň ýüzýän zarýady.
Temperature Temperaturanyň öwezini dolmak esasynda akylly zarýad we zarýad dolandyryşy batareýanyň hyzmat möhletini 50% -den gowrak uzaldyp biler.
Storage Saklaýjy batareýany akylly energiýa bilen dolandyrmak, saklaýan batareýanyň ýalpak zarýad beriji ýagdaýynda işlemegini üpjün edýär we ammar batareýasynyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.

Akylly ammar batareýasyny dolandyrmak

□ Lightagtylygy dolandyrmak funksiýasy, garaňkyda yşyk-diodly indikatory açyň we daň atanda yşyk-diodly indikatory öçüriň.
□ Bäş möhletli gözegçilik
Im Öçürmek funksiýasy, her döwürde dürli güýç dolandyrylyp bilner.
Morning Ertiriň ýagtylygy işleýär.
Also Şeýle hem induksiýa re iniminde wagt gözegçiligi we daňdan ýagtylyk funksiýasy bar.

Çeýe parametrleri sazlamak funksiýasy

2. 2.4G aragatnaşygy we infragyzyl aragatnaşygy goldaň

Kämil gorag funksiýasy

□ Batareýany ters birikdirmekden goramak
Sun Gün panelleriniň ters baglanyşyk goragy
Battery Batareýanyň gije gün paneline çykmagynyň öňüni alyň.
□ Batareýanyň aşaky woltdan goragy
Battery Batareýanyň näsazlygy üçin woltdan pes gorag
□ LED geçiriş gysga utgaşmasy
□ LED geçiriş açyk zynjyrdan goramak

4G / LTE gün şöhlesini dolandyryjy

Gün interneti zatlar moduly, gün köçesiniň çyrasy dolandyryjysyna uýgunlaşyp bilýän aragatnaşyk modulydyr.Bu modulda bulutdaky serwere uzakdan birikdirip boljak 4G Cat.1 aragatnaşyk funksiýasy bar.Şol bir wagtyň özünde, modul infragyzyl / RS485 / TTL aragatnaşyk interfeýsine eýe bolup, gün gözegçisiniň parametrlerini we ýagdaýyny ibermegi we okamagy tamamlap biler.Dolandyryjynyň esasy öndürijilik aýratynlyklary:

Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_40

· Cat1.Simsiz aragatnaşyk · 12V / 24V naprýatageeniýeniň iki görnüşi
· Hytaýda esasy gün gözegçisiniň köpüsine RS232 aragatnaşygy arkaly gözegçilik edip bilersiňiz
· Kompýuter interfeýsini we jübi telefonyny uzakdan dolandyrmak we maglumat okamak WeChat mini-programmasy
· Uzakdan kommutator ýüküni, ýüküň güýjüni sazlap bilýär
· Dolandyryjynyň içindäki batareýanyň naprýa / eniýesini / tokyny / güýjüni / ýük / günlük äýneklerini okaň
· Näsaz duýduryş, batareýa / gün tagtasy / ýük ýalňyş duýduryşy
· Birnäçe ýa-da ýeke ýa-da ýeke gözegçiniň parametrlerini uzakdan uzaklaşdyryň
· Modulda esasy stansiýa ýerleşdiriş funksiýasy bar
· Uzakdan kämilleşdiriş programma üpjünçiligini goldaň

 

Önümiň parametrleri

Gün-akylly-yşyklandyryş platformasy_44

Indagdaý görkezijisi

Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_46
Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_51
Gün-akylly-yşyklandyryjy-platforma_53
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň