Akylly Gün köçesi çyrasy

4G / LTE & ZigBee çözgüdi

IoT gün köçe çyrasy, IoT tehnologiýasy bilen utgaşdyrylan has akylly ýol yşyklandyryş önümidir.IoT arkaly hakyky wagtda elektrik öndürişini hasaplap we uglerod zyňyndylarynyň näçeräk azalandygyny aýdyp biler.Şol bir wagtyň özünde, IoT arkaly gün köçe çyrasynyň işleýiş ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edip biler we gün köçeleriniň ýagtylygynyň tehniki netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biljek kemçiliklere hakyky wagt duýduryşyny berip biler.

Led Street LightBOSUN-Smart Gün ýagtylygy ulgamynyň milli standart lýuks (SSLS)

Gün akylly yşyklandyryş, esasan, daşky gurşawyň hakyky wagt şertlerine we möwsümleýin üýtgemelerine, howa şertlerine, yşyklandyrylyşyna, ýörite dynç alyş we ş.m. patent programma üpjünçiligi platformamyz (SSLS) arkaly “Internet of Things” tehnologiýa enjamlaryny ulanmakdyr. Gün köçeleriniň yşyklarynyň ýumşak başlamagy we dolandyryş üçin köçe yşyklarynyň ýagtylygy, ynsan yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda, ikinji derejeli energiýa tygşytlanylanda howpsuzlygy üpjün etmek, yşyklandyryşyň hilini ýokarlandyrmak.

4G / LTE akylly gün şöhlesiniň çözgüdi

Akylly-Gün-Köçe-Çyra_03

BOSUN patentlenen akylly gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS)

BOSUN, akylly gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS), şol sanda gün köçe lampasynyň aşaky tarapy, ýeke lampa gözegçilik ediji kiçi we merkezleşdirilen dolandyryş platformasy;Gün köçe çyrasynyň aşaky bölegine gün paneli, LED lampa, batareýa we gün zarýad gözegçiligi, gün zarýad gözegçiligi MPPT zarýad beriş zynjyry, LED hereketlendiriji zynjyr, DC-DC elektrik üpjünçiligi zynjyry, fotosensiw kesgitleýiş zynjyry, temperaturany kesgitlemek zynjyry we infragyzyl kabul ediş we geçiriş girýär. zynjyr;ýekeje lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;Aýry-aýry gün köçe çyralary simsiz aragatnaşyk üçin 4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk aragatnaşygy arkaly merkezleşdirilen dolandyryş tarapyna birikdirilýär we merkezleşdirilen dolandyryş ulgamy GPRS moduly bilen bir lampa birikdirilýär.Lampeke lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk zynjyry arkaly, aýratyn gün köçe çyrasy simsiz aragatnaşyk üçin merkezleşdirilen dolandyryş terminalyna, merkezleşdirilen dolandyryş terminaly we ýeke lampa dolandyryş terminaly GPRS modulynyň üsti bilen simsiz aragatnaşyk üçin internete birikdirilýär. ulgam dolandyryşy üçin amatly ulgam.

BOSUN Lighting-iň akylly gün ulgamyny goldaýan esasy enjam.

1.Intelligent Pro-Double-MPPT gün zarýad gözegçiligi.

2.4G / LTE ýa-da ZigBee ýagtylyk gözegçisi.

Akylly-Gün-Köçe-Light_07

Akylly Pro-Double-MPPT (IoT) Gün zarýadyny dolandyryjy

Gün dolandyryjylaryny gözlemek we ösdürmek boýunça 18 ýyllyk tejribä esaslanyp, BOSUN Lighting, yzygiderli tehniki täzeliklerden soň, patentlenen akylly gün zarýad gözegçiligi Pro-Double-MPPT (S) Gün zarýad gözegçiligini ösdürdi.Onuň zarýad beriş netijeliligi adaty PWM zarýad berijileriniň zarýad beriş netijeliliginden 40% -50% ýokarydyr.Bu, önümiň bahasyny ep-esli azaltmak bilen bir hatarda gün energiýasyndan doly peýdalanýan rewolýusiýa ösüşi.

● BOSUN patenti Pro-Double-MPPT (S) iň ýokary güýç yzarlaýyş tehnologiýasy, 99,5% yzarlaýyş netijeliligi we 97% zarýad beriş öwrülişi

Battery Batareýa / PV ters birikmäni goramak, LED gysga utgaşma / açyk zynjyr / güýç çäklerini goramak ýaly köp gorag funksiýalary

The Batareýanyň güýjüne görä ýük güýjüni awtomatiki sazlamak üçin dürli akylly güýç reesimleri saýlanyp bilner

Sleep Gaty pes uky tok, has uzak energiýa daşamak we saklamak üçin has tygşytly we amatly

● IR / mikrotolkun datçigi

Remote IOT uzakdan dolandyryş interfeýsi bilen (RS485 interfeýsi, TTL interfeýsi)

● Köp wagtlyk programmirläp bolýan ýük güýji we wagt gözegçiligi

67 IP67 suw geçirmeýän

Akylly-Gün-Köçe-Light_11

4G / LTE Gün ýagtylygy dolandyryjysy

Gün interneti zatlar moduly, gün köçesiniň çyrasy dolandyryjysyna uýgunlaşyp bilýän aragatnaşyk modulydyr.Bu modulda bulutdaky serwere uzakdan birikdirip boljak 4G Cat.1 aragatnaşyk funksiýasy bar.Şol bir wagtyň özünde, modul infragyzyl / RS485 / TTL aragatnaşyk interfeýsine eýe bolup, gün gözegçisiniň parametrlerini we ýagdaýyny ibermegi we okamagy tamamlap biler.Dolandyryjynyň esasy öndürijilik aýratynlyklary:

Akylly-Gün-Köçe-Light_15

· Cat1.Simsiz aragatnaşyk

· 12V / 24V naprýatageeniýeniň iki görnüşi

· Hytaýda esasy gün gözegçisiniň köpüsine RS232 aragatnaşygy arkaly gözegçilik edip bilersiňiz

· Kompýuter interfeýsini we jübi telefonyny uzakdan dolandyrmak we maglumat okamak WeChat mini-programmasy

· Uzakdan kommutator ýüküni, ýüküň güýjüni sazlap bilýär

· Dolandyryjynyň içindäki batareýanyň naprýa / eniýesini / tokyny / güýjüni / ýük / günlük äýneklerini okaň

· Näsaz duýduryş, batareýa / gün tagtasy / ýük näsazlygy duýduryşy · Birnäçe ýa-da bir ýa-da bir gözegçilik edijiniň parametrlerini uzakdan uzaklaşdyryň

· Modulda esasy stansiýa ýerleşdiriş funksiýasy bar · Uzakdan kämilleşdiriş programma üpjünçiligini goldaň

Zigbee akylly gün şöhlesiniň çözgüdi

Akylly-Gün-Köçe-Çyra_18

BOSUN patentlenen akylly gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS)

BOSUN, akylly gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS), şol sanda gün köçe lampasynyň aşaky tarapy, ýeke lampa gözegçilik ediji kiçi we merkezleşdirilen dolandyryş platformasy;Gün köçe çyrasynyň aşaky bölegine gün paneli, LED lampa, batareýa we gün zarýad gözegçiligi, gün zarýad gözegçiligi MPPT zarýad beriş zynjyry, LED hereketlendiriji zynjyr, DC-DC elektrik üpjünçiligi zynjyry, fotosensiw kesgitleýiş zynjyry, temperaturany kesgitlemek zynjyry we infragyzyl kabul ediş we geçiriş girýär. zynjyr;ýekeje lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;Aýry-aýry gün köçe çyralary simsiz aragatnaşyk üçin 4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk aragatnaşygy arkaly merkezleşdirilen dolandyryş tarapyna birikdirilýär we merkezleşdirilen dolandyryş ulgamy GPRS moduly bilen bir lampa birikdirilýär.Lampeke lampa gözegçilik ediji 4G ýa-da ZigBee modulyny we GPRS modulyny öz içine alýar;4G ýa-da ZigBee aragatnaşyk zynjyry arkaly, aýratyn gün köçe çyrasy simsiz aragatnaşyk üçin merkezleşdirilen dolandyryş terminalyna, merkezleşdirilen dolandyryş terminaly we ýeke lampa dolandyryş terminaly GPRS modulynyň üsti bilen simsiz aragatnaşyk üçin internete birikdirilýär. ulgam dolandyryşy üçin amatly ulgam.

BOSUN Lighting-iň akylly gün ulgamyny goldaýan esasy enjam.

1.Intelligent Pro-Double-MPPT gün zarýad gözegçiligi.

2.4G / LTE ýa-da ZigBee ýagtylyk gözegçisi.

Akylly-Gün-Köçe-Light_22

Simsiz şlýuz

Simsiz şlýuz, GPRS / 4G / Ethernet aragatnaşyk tertibini goldaň, Zigbee geçirişini goldaň (2.4G ýa-da 915M).

· Zigbee geçirişini (2.4G ýa-da 915M), MESH ugry

· GPRS / 4G we Ethernet aragatnaşyk tertibini goldaň

· Gurlan RTC, ýerli meýilleşdirilen meseläni goldaň

· -Hli suw geçirmeýän alýumin gap

· Programma üpjünçiligini täzelemek: onlaýn ýa-da kabel

· Goşmaça konfigurasiýa: GPS · 96-264V AC giriş

· Tor görkezijisi

Akylly-Gün-Köçe-Light_26

Simsiz lampa dolandyryjy

LED sürüjisi bilen baglanyşdyrylan lampa gözegçisi, Zigbee tarapyndan BOSUN-ZB8200CLR / BOSUN-ZB8500G bilen habarlaşyň.Uzakdan açyň / öçüriň, garalýar (0-10V / DALI), awtomatiki hasabat beriň, Şowsuzlygy ýüze çykarmak, 96-264VAC, 2W, IP67

· Gurlan kuwwatly hasaplaýjy, uzakdan okalýan hakyky wagt we naprýatageeniýe, tok, güýç we energiýa ýaly parametrleri uzakdan okamagy goldaýar.

· Serwere näsazlyk habarnamasyny awtomatiki habar beriň we alltrigger çäkleri sazlanyp bilner

· Ailalňyşlygy ýüze çykarmak: lampanyň näsazlygy, elektrik togunyň kesilmegi, naprýa .eniýeniň aşagynda, naprýa .eniýede.

· Garaňky interfeýsi goldaýar: PWM we 0-10V.

· Gurlan 16A estafetasyny uzakdan açyň / öçüriň.

· Gurlan RTC, meýilleşdirilen meseleleri goldaýar

· Meýletin konfigurasiýa: egilmek.

· Ningyldyrymdan goramak

Akylly-Gün-Köçe-Light_29

Akylly Gün köçesiniň ýagtylygy üçin maslahat berilýän modeller

Hemmesi bir gün çyralarynda

All In One seriýasy iň ykjam modeldir.Gün paneli, litiý batareýasy, gün gözegçisi we LED yşyklandyryş çeşmesi ýaly ähli komponentleri yşyklandyryş enjamy bilen bir birlik hökmünde birleşdirýär.

4G-IoT 方案 _11
4G-IoT 方案 _13
4G-IoT 方案 _15

Bölünen görnüşli Gün köçesiniň çyrasy

Tutuş ulgam, gün paneli, LED lampa we litiý batareýa bölüminiň düýbünden aýratyn dizaýny bilen bölünen dizaýny kabul edýär.Lityum batareýa bölümleri adatça panelleriň aşagynda oturdylýar ýa-da ýeňil polýuslardan asylýar.Gün paneliniň we Lityum batareýa bölüminiň ululygy çäklendirilmezden uly bolup bilýändigi sebäpli, ýokary kuwwatly LED lampanyň uzak wagtlap işlemegini goldap biler, ýöne gurnama beýleki modellerden has çylşyrymly.

 

4G-IoT 方案 _19
4G-IoT 方案 _20
4G-IoT 方案 _21

TASLAMA EDEBI

CAsez-1_18
kazez-2_09
kazez-2_21
kazez-2_03
kazez-2_15
kazez-1_20
kazez-2_06
kazez-2_18
kazez-2_27
kazez-2_30

KOREBIR ÇÖZGÜLLER

https://www.bosunsolar.com/highway-solar-lights/
Awtoýol-Gün çyralary_67
ec5b4d38
Awtoýol-Gün çyralary_60
Magistral-Gün çyralary_69
700acbbe
Awtoýol-Gün çyralary_62
Awtoýol-Gün çyralary_71
Awtoýol-Gün çyralary_64
Magistral-Gün çyralary_73

Mugt hünärmen DIALux yşyklandyryş dizaýny

Has köp hökümet we täjirçilik taslamasyny gazanmaga kömek ediň