HONGKONG BOSUN Yşyklandyryş Topary Çäkli Önüm kepilligi syýasaty

BOSUN yşyklandyryşyndan gün yşyklandyryş önümlerini satyn alanyňyz üçin sag boluň.“BOSUN Lighting” -iň her önümi berk synagdan geçirilýär we eltilmezden ozal hünärli bolmagy kepillendirilýär.Bu kepillik, BOSUN Gün yşyklandyryş seriýalynyň önümleriň kadaly ulanylmagy netijesinde ýüze çykýan we öndürijiniň kemçiliklerinden we önümiň kadaly ulanylmagy netijesinde ýüze çykýan we 3 ýyl (ýa-da 5 ýyl) möhleti bilen işleýän senesini tassyklaýar. aşakda görkezilen şertler:

Kepillikden aýyrmalar:
Haryt kepilligi önümi aýyrmak we täzeden gurmak (zähmeti goşmak bilen) ýa-da nädogry ulanmak, nädogry gurmak ýa-da müşderi üýtgetmeleri sebäpli önüme zeper ýetirmek üçin çykdajylary öz içine almaýar.BOSUN, BOSUN-a iberilende önüm ibermegiň çykdajylary, tötänleýin ýa-da ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär.BOSUN-dan ygtyýarly şahs tarapyndan çyramyzy we ähli komponentleri abatlamak ýa-da üýtgetmek, BOSUN-dan ýazmaça rugsat almazdan, bu kepillik güýjüni ýitirer.

Kepillik döwründe ulgam komponentlerini çalyşmak:
BOSUN gün çyrasy şu düzgünlerde görkezilen şertlere laýyklykda gurlan we işleýän bolsa we gün çyrasy ulgamy kepillik möhletinde işlemese, kepillik möhletinde şol bir ýa-da şoňa meňzeş çalyşma böleklerini üpjün ederis we çalşylýan bölekleri yzyna ibereris Müşderi.

Kepillik üçin ýörite şertler:
BOSUN Gün yşyklandyryş seriýasy önümleri we akylly yşyklandyryş we akylly polýus her biri ulgam (lampa we ähli komponentler) hökmünde gurnalan we amatly daşky gurşaw şertlerinde işlemeli.BOSUN önümleri birlik hökmünde bilelikde gurmak üçin ýörite we tehniki taýdan işlenip düzülendir we beýleki yşyklandyryş ulgamy bilen işlemek maslahat berilmeýär.BOSUN diňe BOSUN komponentleri üçin jogapkär bolar.

-BOSUN tehnologiýa üýtgese ýa-da köne bölekler ýok edilende ekwiwalent ýa-da has gowusy bilen çalşylmagyna rugsat berler.Islendik bahanyň üýtgemegi, täze baha täzeden seredilmegi bilen talap ediler.

-Kepillik diňe bölekleriň çalşylmagyny öz içine alýar we BOSUN-yň rugsady bolmazdan goşmaça barlag ýa-da gaýtadan işlemegi öz içine almaýar.

-BOSUN zawodynyň zeper ýetmedik doly ulgamy ýa-da bölekleýin bölekleri kepillik bilen ýapylmaz.

-BOSUN gün çyralary arassalanmadyk ýerlerde oturdylmalydyr.BOSUN, çyralarymyzyň pes işlemegine ýa-da işlemezligine sebäp bolýan kölegeli ýa-da bölekleýin kölegeli ýerlerde oturdylan gün çyralaryna kepillik bermez.

-Möwsümleýin howa şertli ýurtlar üçin gün çyralarymyzyň kuwwaty bolan funksiýa, şäheriň iň ýakyn ýagdaýyna görä takmynan hasaplamalara esaslanar.Gözegçiliksizlik sebäpli iş wagty birneme az bolsa, kepillik bilen ýapylmaz.

- Sütündäki gurnama howpsuzlygy müşderiniň jogapkärçiligidir.Gurluşyň pesligi sebäpli BOSUN howpsuzlyk meselesi ýa-da zyýan üçin jogapkärçilik çekmez.

-Bu kepillik, adaty bolmadyk ulanylyşy ýa-da stres görkezýän şertlerde ulanylmaz, şol sanda çäklendirilmeýär: pes ýa-da ýokary naprýa conditionseniýe şertleri, pes ýa-da iş temperaturasy, çyranyň nädogry görnüşlerini ulanmak, nädogry naprýa .eniýe ulanmak we gereksiz açmak - aýlaw siklleri.BOSUN ähli şowsuz lampalary ýa-da bölekleri barlamak hukugyny özünde saklaýar we bu kepillikde haýsydyr bir lampanyň ýa-da beýleki bölek bölekleriniň kemçiligi ýa-da ýokdugy barada ýeke-täk kazy bolmak hukugyny özünde saklaýar.

Jogapkärçiligiň çäkleri:

DEGIŞLI SÖZBAŞYNYE DÜZGÜN WE AÇYRYJY DÜZGÜNLERINI, BOSUNYOL DÜZGÜNLERINI AND DÜZGÜNLIGINI DÜZGÜN EDIP BOLAR.BU Kepillik boýunça BOSUN JOGAPK .RÇILIGI, BOSUN ÖNÜMLERINI GEÇIRMEK ÜÇIN Çäkli bolar.Hiç bir hadysada HÖKÜMETÇILIK, GÖRNÜŞLI, AECRATY ORA-DA GYSGAÇA ZYAMANLAR ÜÇIN JOGAPK .RÇILIK BOLMAZ.BOSUN ŞERTNAMANY, Kepilligi, TORTY, ORA-DA GÖRNÜŞLI ZYAMANLARY OF HYZMATLARYNY, HEREKET EDIP BOLANOK

BU Kepillik AÇYRYJY we HYZMATDAŞLYK MAKSATNAMASY ÜÇIN HYZMATDAŞLYK ORA-DA FITNESI öz içine alýan beýleki kepillikleriň hemmesine degişlidir.

Kepillik, güýç zorlugynyň netijesi hökmünde ýa-da daşarky hadysalardan ýa-da jedellerden, uruş ýaly uruş, uruş, jenaýat, jenaýat ýa-da “ÇYKANLAR” BILEN BOLANOK , ARTER GÖRNÜŞLERI, WOLKANIK ERUPSIYALAR, TORNADOES, GURRIKANLAR, Yşyklandyryş zolaklary ýa-da HAIL STORMALARY.

Aboveokardaky kepillik şertleri umumy ýagdaýa degişlidir, kepillik möhleti üçin aýratyn talaplar bar bolsa, aýratyn gepleşik geçirilip bilner.

HONGKONG BOSUN Yşyklandyryş Topary Çäkli

Kepillik hyzmaty bölümi