• //cdn.globalso.com/bosunsolar/01a4a3e0.jpg

Howly üçin gün bagy çyralary peýza. Yşyklandyryşynda iň halanýan we tagamly yşyklandyryş enjamlary, şeýle hem iň çeper.Bag çyralary daşky gurşawy ýagtylyk we yşyklandyryş arkaly janlandyrýar.

庭院灯 方案 _04

Gün bagy çyrasy

Bagda IP65 ulanylyşy bilen gün energiýasy bilen işleýän bag çyrasy, postyň beýikligi 1,2M-den 3M-e çenli bar. Sim geçirmezden gurmak amatly, şonuň üçin bu bagyňyz üçin howpsuzlyk we energiýa tygşytlaýjy çyradyr.

庭院灯 方案 _07

Daşky diwar çyrasy

Açyk gün açyk diwar yşyk dizaýnynyň çözgüdi siziň üçin has owadan gurşaw döredip biler. Bu size ýaşyl energiýa tygşytlaýjy yşyklandyryş getirýär we binany şol bir wagtyň özünde owadanlaşdyrýar, bu barada nähili pikir edýärsiňiz?

庭院灯 方案 _14
庭院灯 方案 _12
庭院灯 方案 _19

Gün gazony çyrasy

Gün gazon çyralary üçin oňat dizaýn, öýüňizi ýol çyrasy ýaly ajaýyp ýagtylyk bilen yşyklandyryp bilmän, bagyňyzy hem owadanlaşdyryp biler.

庭院灯 方案 _22

Gün sütüniniň çyrasy

gün sütüniniň çyrasy, IP65 suw geçirmeýän we aşa ýagtylyk bilen sim geçirmän, bag diwar çyralary hökmünde ulanylýar, aslynda howpsuzlyk çyrasy ýaly bolup biler, şeýlemi?

庭院灯 方案 _30
庭院灯 方案 _27

TASLAMA EDEBI

CAsez-1_18
kazez-2_09
kazez-2_21
kazez-2_03
kazez-2_15
kazez-1_20
kazez-2_06
kazez-2_18
kazez-2_27
kazez-2_30

KOREBIR ÇÖZGÜLLER

https://www.bosunsolar.com/highway-solar-lights/
Awtoýol-Gün çyralary_67
ec5b4d38
Awtoýol-Gün çyralary_60
Magistral-Gün çyralary_69
700acbbe
Awtoýol-Gün çyralary_62
Awtoýol-Gün çyralary_71
Awtoýol-Gün çyralary_64
Magistral-Gün çyralary_73