• HABARLAR

Habarlar

 • Filippinleriň jemgyýetçilik işleri bölümi milli ýollarda gün çyralary üçin standart dizaýny işläp düzýär

  Filippinleriň jemgyýetçilik işleri bölümi milli ýollarda gün çyralary üçin standart dizaýny işläp düzýär

  Timeerli wagt bilen 23-nji fewralda Filippinleriň Jemgyýetçilik Işleri Bölümi (DPWH) milli awtoulag ýollaryndaky gün çyralary üçin umumy dizaýn görkezmelerini çykardy.Ministr Manuel Bonoan 2023-nji ýyldaky 19-njy belgili buýrukda (DO) jemgyýetçilik köçelerinde gün köçeleriniň çyralarynyň ulanylmagyny tassyklady, soňra standart dizaýn çyzgylary çykdy.Ol öz beýanynda: "Geljekde köçe yşyk komponentlerini ulanýan jemgyýetçilik işlerinde, gün ýol yşyklandyryşyny, taki ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Gün köçesiniň çyrasy barha meşhur bolýar?

  Näme üçin Gün köçesiniň çyrasy barha meşhur bolýar?

  Dünýäniň dürli ýurtlarynyň durnukly ösüş strategiýalarynyň kömegi bilen gün energiýasy pudagy noldan başlap kiçi ulaldy.Açyk gün yşyklandyryş pudagyna ünsi jemleýän 18 ýaşly öndüriji hökmünde BOSUN Lighting kompaniýasy, 10 ýyldan gowrak wagt bäri gün köçeleriniň ýagtylyk taslamasynyň çözgüdi üpjünçisiniň lideri boldy.Dünýädäki ýurtlar durnukly energiýa ýollaryny öwrenýärkä, olaryň karary ...
  Koprak oka
 • Filippinler Gün bilen işleýän köçe çyralarynyň ösüşi

  Filippinler Gün bilen işleýän köçe çyralarynyň ösüşi

  Manila, Filippinler - Filippinler ýylyň dowamynda diýen ýaly gün şöhlesiniň tebigy baýlygy bilen üpjün edilen we birnäçe sebitde elektrik üpjünçiliginiň ýetmezçiligi sebäpli gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny ösdürmegiň gyzgyn nokadyna öwrülýär.Recentlyakynda bu ýurt jemgyýetiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, energiýa sarp edilişini azaltmaga we uglerod zyňyndylaryny azaltmaga gönükdirilen dürli ulag etraplarynda we awtoulag ýollarynda gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny işjeň ýerleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Bosun gün çyralarynyň artykmaçlyklary

  Bosun gün çyralarynyň artykmaçlyklary

  2023-nji ýylyň başynda Dawawoda in engineeringenerçilik taslamasyny etdik.8 metrlik yşyk polýuslaryna 60W integrirlenen gün köçe çyralarynyň 8200 toplumy oturdyldy.Gurlandan soň ýoluň ini 32m, ýeňil polýuslar bilen ýeňil polýuslaryň arasyndaky aralyk 30m.Müşderileriň pikirleri gaty gowy.Häzirki wagtda 60W-ni tutuş ýolda bir gün köçesiniň çyrasyna gurmagy meýilleşdirýärler....
  Koprak oka
 • Iň gowy gün köçe çyrasyny nädip saýlamaly

  Iň gowy gün köçe çyrasyny nädip saýlamaly

  Ine, iň gowy gün köçe çyrasyny saýlamak üçin ädimler: 1. Yşyklandyryş zerurlyklaryňyzy kesgitläň: Gün köçe çyrasyny saýlamazdan ozal, yşyklandyryşyň mukdaryny kesgitlemek üçin çyranyň guruljak ýerini bahalandyryň.“Bosun Lighting”, gün köçe yşyk taslamasynyň ýolbaşçysy bolup, hiline ünsi jemleýär we li ...
  Koprak oka
 • Gün LED yşyklandyryşynyň ýokary ýagtylygy

  Gün LED yşyklandyryşynyň ýokary ýagtylygy

  Şäher infrastrukturasynyň biri hökmünde gün köçe çyrasy yşyklandyryşda diňe bir möhüm rol oýnamak bilen çäklenmän, daşky gurşawda hem bezeg roluny oýnaýar .. 1. Gün köçe çyrasy esasan seýilgählerde, villa howlularynda, ýaşaýyş ýerlerinde, iki tarapda-da ulanylýar ýol, söwda meýdançalary, syýahatçylyk ýerleri we ş.m.Olaryň köpüsi awtoulag ýoly taslamasy, Jemgyýet ýoly, esasy ýollar üçin ulanylýar. Bu lampalar esasan ýokary ýagtylyk, uly güýç we ...
  Koprak oka
 • Hindistanda Gün köçesiniň çyralarynyň ösüş prospekti

  Hindistanda Gün köçesiniň çyralarynyň ösüş prospekti

  Hindistanda gün köçeleriniň ýagty senagatynyň ägirt uly ösüş perspektiwalary bar.Hökümetiň arassa energiýa we durnuklylyga ünsi jemlänsoň, ýakyn ýyllarda gün köçe çyralaryna bolan islegiň artmagyna garaşylýar.Hasabata görä, Hindistanda gün köçe yşyk bazary 2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli 30% -den gowrak ýyllyk ösüş depgininde (CAGR) öser diýlip garaşylýar. Gün köçeleriniň çyralary tygşytly we energiýa tygşytlaýjy wariant ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň ýagtylygynyň giň bazary

  Gün köçesiniň ýagtylygynyň giň bazary

  Gün köçe çyrasy pudagynyň häzirki ýagdaýy nähili we gün köçe çyrasy pudagynyň geljegi nähili?Gün köçeleriniň lampalary gün şöhlesini energiýa hökmünde ulanýarlar, gündizine gün energiýasyny zarýad bermek üçin gün panellerini ulanýarlar we gijelerine ýagtylyk çeşmesine elektrik üpjünçiligi üçin batareýalary ulanýarlar.Howpsuz, energiýany tygşytlaýan we hapalanmaz, elektrik toguny tygşytlaýar we tehniki taýdan hyzmat etmeýär.Onuň ajaýyp geljegi bar we ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa.Kiçijik ferma bolsun ...
  Koprak oka
 • 2028-nji ýyla çenli 15930 million dollar artdyrmak üçin akylly polýus bazary

  2028-nji ýyla çenli 15930 million dollar artdyrmak üçin akylly polýus bazary

  Akylly polýusyň häzirki döwürde has möhümdigi, “Smart City” -iň daşaýjysydygy mälim.Howöne bu nähili möhüm bolup biler?Käbirlerimiz bilmezligimiz mümkin.Bu gün “Akylly polýus” bazarynyň ösüşini barlap göreliň.Global akylly polýus bazary görnüşi boýunça bölünýär (LED, HID, floresan çyra), amaly boýunça (awtoulag ýollary we ýollar, demir ýollar we portlar, köpçülik ýerleri): Mümkinçilikleriň derňewi we senagat çaklamasy, 2022–2028....
  Koprak oka
 • Bazar gözleglerine görä Gün çyralary bazary 14,2 milliard dollara ýeter

  Bazar gözleglerine görä Gün çyralary bazary 14,2 milliard dollara ýeter

  Gün köçesiniň yşyk bazary barada, näçeräk bilýärsiňiz?Bu gün Bosunyň yzyna düşüň we habar alyň!Dünýäniň ähli künjeginde ösýän ýurtlarda arassa energiýa, energiýa zerurlygy, gün şöhleleriniň dürli görnüşleriniň bahasynyň arzanlamagy we energiýa garaşsyzlygy, aňsat gurnama, ygtybarlylyk we gidroizolýasiýa elementleri ýaly gün çyralarynyň käbir aýratynlyklary barada düşünjäniň ýokarlanmagy ulal ...
  Koprak oka
 • Specialörite funksiýaly Gün köçesiniň çyrasy

  Specialörite funksiýaly Gün köçesiniň çyrasy

  Bosun iň ökde gün yşyklandyryş gözleg we üpjün ediji hökmünde innowasiýa biziň esasy medeniýetimizdir we müşderimize önümlerimizden ep-esli artykmaçlyk gazanmak üçin gün yşyklandyryş pudagynda öňdebaryjy tehnologiýany saklaýarys.Bazar islegini kanagatlandyrmak üçin aýratyn funksiýaly gün köçe lampalaryny taýýarladyk we bu lampalaryň ulanylmagy müşderilerden gowy seslenme aldy.Bu ýerde has köp müşderini tanatmak we ulanmak üçin halaýarys ...
  Koprak oka
 • Päkistan bilen Hytaýyň arasyndaky dostluk baky dowam edýär

  Päkistan bilen Hytaýyň arasyndaky dostluk baky dowam edýär

  1. Pakistanda haýyr-sahawat dabarasy 2023-nji ýylyň 2-nji martynda Pakistanyň Karaçi şäherinde uly haýyr-sahawat dabarasy başlandy.Hemmeleriň şaýatlygy bolan Pakistanyň tanymal kompaniýasy SE, Bosun Lighting tarapyndan maliýeleşdirilýän bir gün köçe çyralarynda 200 bölek ABS peşgeşini tamamlady.Bu, Global Kömek Gaznasy tarapyndan geçen ýylyň iýun aýyndan oktýabr aýyna çenli suw joşmasyndan ejir çeken adamlara kömek bermek we öýlerini täzeden gurmakda goldaw bermek maksady bilen guralan haýyr-sahawat dabarasy....
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2