Pro-Double-MPPT (IoT) _02

Pro-Double MPPT (IoT) Gün zarýadyny dolandyryjy

Gün dolandyryjylaryny gözlemek we ösdürmek boýunça 18 ýyllyk tejribä esaslanyp, BOSUN Lighting, yzygiderli tehniki täzeliklerden soň, patentlenen akylly gün zarýad gözegçiligi Pro-Double-MPPT (IoT) Gün zarýad gözegçiligini ösdürdi.Onuň zarýad beriş netijeliligi adaty PWM zarýad berijileriniň zarýad beriş netijeliliginden 40% -50% ýokarydyr.Bu, önümiň bahasyny ep-esli azaltmak bilen bir hatarda gün energiýasyndan doly peýdalanýan rewolýusiýa ösüşi.

Pro-Double-MPPT (IoT) _06

● BOSUN patenti Pro-Double-MPPT (IoT) 99,5% yzarlaýyş netijeliligi we 97% zarýad beriş öwrülişi bilen iň ýokary güýç yzarlaýyş tehnologiýasy

Battery Batareýa / PV ters birikmäni goramak, LED gysga utgaşma / açyk zynjyr / güýç çäklerini goramak ýaly köp gorag funksiýalary

The Batareýanyň güýjüne görä ýük güýjüni awtomatiki sazlamak üçin dürli akylly güýç reesimleri saýlanyp bilner

Sleep Gaty pes uky tok, has uzak energiýa daşamak we saklamak üçin has tygşytly we amatly

● IR / mikrotolkun datçigi

Remote IOT uzakdan dolandyryş interfeýsi bilen (RS485 interfeýsi, TTL interfeýsi)

● Köp wagtlyk programmirläp bolýan ýük güýji we wagt gözegçiligi

67 IP67 suw geçirmeýän

Tehniki spesifikasiýa

Pro-Double-MPPT (IoT) _10

Önüm aýratynlyklary

Ulgam ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin hünär dizaýny

IR IR, TI, ST, ON we NXP ýaly halkara meşhur markalar ýarymgeçiriji enjamlar üçin ulanylýar.
□ Senagat MCU doly sanly tehnologiýa, hiç hili sazlanyp bilinýän garşylyksyz, güýçli päsgelçiliklere garşy ukypsyz, garrylyk we süýşmek meselesi ýok.
Products Önümleriň temperaturasynyň ýokarlanmagyny ep-esli peseldip, ýokary zarýad beriş netijeliligi we LED hereketlendiriş netijeliligi.
68 IP68 gorag derejesi, hiç hili düwmesiz, suw geçirmeýän ygtybarlylygy hasam ýokarlandyrýar

Conversokary öwrülişik netijeliligi

Constant Hemişelik hereketlendiriji LED-iň netijeliligi 96% -e çenli ýokarydyr

Akylly ammar batareýasyny dolandyrmak

□ Akylly zarýad beriş dolandyryşy, “Pro-Double-MPPT” zarýad beriji yzygiderli naprýa .eniýe zarýady we naprýatageeniýe naprýa .eniýesiniň ýüzýän zarýady.
Temperature Temperaturanyň öwezini dolmak esasynda akylly zarýad we zarýad dolandyryşy batareýanyň hyzmat möhletini 50% -den gowrak uzaldyp biler.
Storage Saklaýjy batareýany akylly energiýa bilen dolandyrmak, saklaýan batareýanyň ýalpak zarýad beriji ýagdaýynda işlemegini üpjün edýär we ammar batareýasynyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.

Akylly LED dolandyryş

□ Lightagtylygy dolandyrmak funksiýasy, garaňkyda yşyk-diodly indikatory açyň we daň atanda yşyk-diodly indikatory öçüriň.
□ Bäş möhletli gözegçilik
Im Öçürmek funksiýasy, her döwürde dürli güýç dolandyrylyp bilner.
Morning Ertiriň ýagtylygy işleýär.
Also Şeýle hem induksiýa re iniminde wagt gözegçiligi we daňdan ýagtylyk funksiýasy bar.

Çeýe parametrleri sazlamak funksiýasy

2. 2.4G aragatnaşygy we infragyzyl aragatnaşygy goldaň

Kämil gorag funksiýasy

□ Batareýany ters birikdirmekden goramak
Sun Gün panelleriniň ters baglanyşyk goragy
Battery Batareýanyň gije gün paneline çykmagynyň öňüni alyň.
□ Batareýanyň aşaky woltdan goragy
Battery Batareýanyň näsazlygy üçin woltdan pes gorag
□ LED geçiriş gysga utgaşmasy
□ LED geçiriş açyk zynjyrdan goramak

Netijelilik egrisi

Pro-Double-MPPT (IoT) _19

Professional laboratoriýa goldaýar

Patent-Pro-goşa-MPPT_04

Doly patent şahadatnamasy

Pro-Double-MPPT (IoT) _30
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň