SOLAR SMART POLE

· Senagat derejesi simsiz AP

· Gibrid gün energiýasy · Gün akylly yşyklandyryş

· Halk köpçüligi

· Gyssagly kömek jaňy · HD kamera


 • Reodeim:SOLAR SMART POLE
 • Pyçak materialy:Alýumin garyndysy
 • Generatoryň görnüşi:Üç fazaly AC hemişelik magnit generatory / hemişelik magnit maglew generatory
 • Tormoz usuly:elektromagnit
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gün-akylly-polýus_01

  Gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS) &
  Akylly şäher dolandyryş ulgamy (SCCS)

  太阳能 智慧 灯杆 详情 _04
  Gün-akylly-polýus_07

  Gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS)

  Akylly yşyklandyryş, esasan, daş-töwerekdäki hakyky şertlere we möwsümleýin üýtgeşmelere, howa şertlerine, yşyklandyrylyşyna, ýörite dynç alyş günlerine we ş.m. esasly programma üpjünçiligi platformasy arkaly köçe çyralarynyň ýumşak başlamagyna kömek etmekdir. we köçe ýagtylygynyň ýagtylygyny sazlamak üçin, ynsan yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda, ikinji derejeli energiýa tygşytlanylanda howpsuzlygy üpjün etmek, yşyklandyryşyň hilini ýokarlandyrmak üçin.

  Mundan başga-da, birleşdirilen simli ýa-da simsiz aragatnaşyk tehnologiýasy enjamlary, gözegçilik ulgamlary we IOT maglumat mazmuny infrastrukturasy tor platformasy, bir lampa polýusyny ýa-da tutuş lampa polýusyny uzakdan dolandyrmak, näsazlyk duýduryşlaryna real wagt gözegçilik we akylly derňew, seslenme berip biler. tehniki hyzmat bölüminiň näsazlyk ýagdaýy, köçe yşyklandyryş işgärleriniň iş basyşyny azaltmak üçin şäher köçelerini yşyklandyrýan işgärleriň hyzmat dolandyryş derejesini ep-esli gowulandyrýar.

  Gün-akylly-polýus_11

  4G / LTE Gün çyrasy dolandyryjysy

  PATENT Pro-Double MPPT Gün zarýad gözegçiligi

  4G / LTE Gün çyrasy dolandyryjy aragatnaşyk tehnologiýasyny, litiý batareýasynyň zarýad beriş funksiýasyny we hemişelik tok güýjüni birleşdirip, PATENT Pro-Double MPPT Gün zarýad gözegçiligi (Maksimum Power Point Tracking) zarýad berişini birleşdirýär.

  Gün-akylly-polýus_17
  太阳能 智慧 灯杆 详情 -_15
  Gün-akylly-polýus_22
  Gün-akylly-polýus_26

  Senagat derejeli simsiz AP BS-AP720

  BS-AP720 300Mbit / sek açyk simsiz AP, diametri 300-500 metr bolan Qualcomm 9531 senagat derejeli çip we daşarky antennany ulanýar, bu önüm estafeta / AP / şlýuz we beýleki funksiýalary goldaýar, uzak aralyga simsiz internete girip biler .Senagat derejesindäki simsiz marşrutizatorlary akylly yşyk polýuslaryna enjamlaşdyrmak bilen, köpçülik ýerlerinde WiFi gurşawyna ýetmek üçin 4G / 5G-dan WiFi funksiýalary amala aşyrylyp bilner.

  Gün-akylly-polýus_29

  Kameralar

  Köp kameraly, akylly, doly reňkli we beýleki funksional modelleri öz içine alýan Network HD gümmez önümleri, önümlere integrirlenen köp derejeli ulaltmak, 3D ýerleşdiriş, esasy sagat we beýleki funksiýalar, howa şertleriniň ýokary kesgitli suratyny üpjün etmek üçin wizual dolandyryşyň doly toplumy.HD şekilli ýokary hilli wizual dolandyryşa mätäç ýerlerde giňden ulanylyp bilner: awtoulag ýollary, demir ýollar, howa menzilleri, portlar, meýdançalar, gözel ýerler, stansiýalar we beýleki ýerler.

  Gün-akylly-polýus_33

  Gyssagly kömek jaňy

  Adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda, gyssagly kömek kömegi bilen göni polisiýa bilen habarlaşyp bilersiňiz, ulgam kiçijik wideo, suratlar we beýleki maglumat mazmunyny hakyky wagtda gözegçilik merkezine ýygnaýar, gözegçilik merkezi akyllylaryň CCTV kamerasy arkaly amala aşyryp biler. kazyýet işini dogry çözmek üçin täsirli we amatly çäreleri ulanmak üçin kömekçiniň töweregindäki ýagdaýy bilmek üçin polýus.

  Ulanylýan ýollar

  Gün-akylly-polýus_36

  Haryt maglumatlary

  : Gibrid Gün energiýasy, Gün akylly yşyklandyryş, köpçüligiň gyssagly kömek çagyryşy, zarýad beriş stansiýasy, HD kamera, şäher radiosy ... ýaly birnäçe enjam göterýär.

  Has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň >>

  Gün-akylly-polýus_40
  Gün-akylly-polýus_44
  Gün-akylly-polýus_48
  Gün-akylly-polýus_50
  Gün-akylly-polýus_55

  TASLAMA EDEBI

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  DD-DD-3_05
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň