Näme üçin Gün köçesiniň çyrasy barha meşhur bolýar?

Dünýäniň dürli ýurtlarynyň durnukly ösüş strategiýalarynyň kömegi bilen gün energiýasy pudagy noldan başlap kiçi ulaldy.Açyk gün yşyklandyryş pudagyna ünsi jemleýän 18 ýaşly öndüriji hökmünde BOSUN Lighting kompaniýasy, 10 ýyldan gowrak wagt bäri gün köçeleriniň ýagtylyk taslamasynyň çözgüdi üpjünçisiniň lideri boldy.

Gün köçesiniň ýagtylygy has köpelýär

Dünýädäki ýurtlar durnukly energiýa ýollaryny gözlänlerinde, kararlary daşky gurşawy goramak, iş orunlary döretmek we täzelenýän energiýa tehnologiýalarynyň möhüm artykmaçlyklary bolan energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlygy we ygtybarlylygy täsir edýär.Daşky gurşawa az täsir edýär, adaty energiýa çeşmeleriniň bir bölegini çalşyp biler we energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrar.

2023-5-9- 太阳能 路灯 新闻稿 -2834

Dünýäniň köp böleginde daşky gurşaw pikiri alternatiw energiýa tehnologiýalarynyň ösmegine itergi berýär we gün energiýasy ajaýyp alternatiw energiýa çeşmesi hökmünde giňden tanalýar.Onuň ulanylmagy CO2 zyňyndylaryny azaltmaga we şeýlelik bilen daşky gurşawy goramaga kömek edýär.Daniýa, Finlýandiýa, Germaniýa we Şweýsariýa ýaly köp ýurt gün howasynyň üýtgemegi, gün gözlegleri, ösüş we marketing işlerine itergi berýän esasy faktor diýip hasaplaýarlar.Awstriýa ýaly ýurtlarda kollektorlar gün enjamlarynyň ösmegine itergi berdiler.Norwegiýa esasan uzak şäherlerde, daglarda we kenarýaka şypahanalarynda 70,000-den gowrak kiçi fotoelektrik enjamlaryny ýa-da ýylda 5000 töweregi gurnama gurdy.Finler her ýyl tomusky kottejleri üçin birnäçe müň kiçi (40-100W) PV enjam satyn alýarlar.

2023-5-9- 太阳能 路灯 新闻稿 -21627

Mundan başga-da, käbir ýurtlarda ýokary öndürijilikli gün Windows, gün suw gyzdyryjylary, energiýa saklaýjy enjamlar, aç-açan izolýasiýa, gündiz yşyklandyryşy we binalara birleşdirilen fotoelektrik enjamlary ýaly önümleri täjirleşdirmek üçin işler alnyp barylýar.


Iş wagty: Maý-09-2023