Filippinleriň jemgyýetçilik işleri bölümi milli ýollarda gün çyralary üçin standart dizaýny işläp düzýär

Timeerli wagt bilen 23-nji fewralda Filippinleriň Jemgyýetçilik Işleri Bölümi (DPWH) milli awtoulag ýollaryndaky gün çyralary üçin umumy dizaýn görkezmelerini çykardy.

Ministr Manuel Bonoan 2023-nji ýyldaky 19-njy belgili buýrukda (DO) jemgyýetçilik köçelerinde gün köçeleriniň çyralarynyň ulanylmagyny tassyklady, soňra standart dizaýn çyzgylary çykdy.

Ol öz beýanynda: "Geljekde köçe yşyk komponentlerini ulanýan jemgyýetçilik işlerinde, durnuklylygyny, uzak ömrüni, gurnamagyň aňsatlygyny, howpsuzlygyny we elbetde energiýa netijeliligini göz öňünde tutup, gün ýol yşyklandyryşyny ulanmagy umyt edýäris. täze we bar bolan ýollar üçin ideal ".

太阳能 灯 -5-24734

Jemgyýetçilik işleri ministri, 19-njy bölüm buýrugynyň Jemgyýetçilik işleri ministrliginiň sebit bölümlerine, sebit in engineeringenerçilik ofislerine, taslamany taýýarlamakda bitewi taslama dolandyryş ofisleriniň toparlaryna we Jemgyýetçilik işleri ministrliginiň geňeşçilerine salgylanma bolup hyzmat etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. ýol taslamalaryny meýilleşdiriň.

Gollanmalardaky tehniki talaplar şulary öz içine alýar: köçe çyralary birmeňzeş bolmaly, garaňky zolaklar ýa-da duýdansyz üýtgemeler;ýokary basyşly natriý (HPS) ýa-da LED yşyklar bolup biler.

Mundan başga-da, reňk temperaturasy ýyly ak we ýyly sary arasynda üýtgäp biler we ultramelewşe şöhlelerini ulanmak gadagandyr;daşarda ulanmak üçin amatly, IEC standartlaryna laýyklykda IP65 gorag derejesine eýe.

Esasy milli ýollar barada aýdylanda bolsa, Jemgyýetçilik Işleri Ministrligi yşyklandyryş tertibiniň ýeke, eksenel, tersine ýa-da basgançakly bolup biljekdigini mälim etdi;ikinji derejeli ýollar ýeke, ters ýa-da haýran galdyryjy yşyklandyryş enjamlaryny ulanyp biler;we üçünji ýollar ýeke ýa-da basgançakly yşyklandyryş enjamlaryny ulanyp biler.

Şeýle hem buýruk, ýollaryň klassifikasiýasyna, ýollaryň giňligine we sanyna görä çyralaryň wattyny, gurnama beýikligini, aralyklaryny we polýuslaryny kesgitleýär, çatryklary we birleşdirilen ýol bölümlerini göz öňünde tutup, ýollaryň gollaryny ulanmakda ýeterlik ýagtylyk çeşmelerini üpjün etmek üçin has ýokary yşyklandyryş derejesini talap edýär.

太阳能 灯 -5-242052

Iş wagty: Iýun-06-2023