Kwadrat Gün bagy Tebigy programmalar üçin orta ululykdaky ýagtylyk –BS FD 04

Kwadrat dizaýny bilen gün energiýasy bilen işleýän bag çyralary belli bir bazar üçin meşhurdyr.Şonuň üçin muny size görkezýäris.Tebigat energiýasy we häzirki zaman dizaýny bu modelde jemlenendir.Lighteňil göwreli we ýönekeý dizaýnly, ýöne islendik talaplary ýerine ýetirmek üçin ýeterlik batareýa kuwwatyny we datçik funksiýasyny göterýän şeýle ajaýyp modeli kim ret edip biler?

Kwadrat we gün bagy çyrasynyň muşdagy bolsaňyz, muny sypdyryp bilmersiňiz.


 • Model:BS-FD04 Gün bagy post çyrasy1
 • Gün paneli (mono):Diametri 413mm, 6V18W
 • Lumens lm:175lm / W.
 • CCT:3000 * 6000K
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  BS-FD03-Gün-bag-ýagtylykdan soňky61
  BS-FD03-Gün-bag-ýagtylykdan soňky71
  BS-Almaz-gazon-çyra9

  Hoş geldiňiz, dostum.Geliň, bu modeliň taryhy barada pikir alyşalyň, şeýlemi?Bu modeli dizaýn etmezden ozal, şuňa meňzeş alýumin modeli hem bar.Transportationöne transport we gurnamany aňsatlaşdyrmak pikiri bilen, dürli bazarlar üçin ABS materialy hakda-da pikir etdik.Üç galypdan has köp monjuk, düýbünden bu model laýyk beýiklik üçin has ýokary lýumen getirer.Gözleg we gözleg bölümimizdäki kontrolleýjini ulanyp, netijelilik aňsatlyk bilen ýokarlanyp biler.

  Aýratynlyklar

  FD seriýasynyň ajaýyp aýratynlyklary Gün LED Post Light

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_03
  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_06

  Radar datçigi, hereket duýulmasa ýagtylygy 20% -e öwürmek üçin ulanylýar

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_09

  Lightagtylygyň netijeliligi 175 lm / W çenli bolup bilýän “Brightnees LED” çipi

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_11

  Gowy ABS materialyny ulanmak, uzak wagtlap deformasiýanyň öňüni alyň.

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_13

  Gurnama: Göni polýuslara gabat gelmek, gurmak aňsat

  Aýratynlyklar

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_17
  BS-FD04-Gün-bag-ýagtylykdan soňky111

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_21
  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_23

  Uly lýumen

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_26

  Has ýokary ýagtylyk: Programmalar üçin has köp lýumen gerek

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_28

  Gowy ýagtylygy bilen has gysga işläň

  Gorag derejesi

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_32

  Ajaýyp ABS ýeňil bedeni: açyk landşaft üçin has çydamly

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_33

  Howa erbet plastmassa materiallaryna zeper ýetirip biler

  Gün zarýadyny dolandyryjy

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_36

  Patentlenen Pro Double MPPT, zarýad beriş netijeliligini ýokarlandyryň we has uzak wagtlap işlemegi dowam etdiriň.

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_37

  PWM kontrolleýjisini ulanyp, batareýany tygşytly güýçlendirmek kyn

  Effokary netijelilik gün paneli

  Has ýokary fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi we has çalt saklanyşy

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_36

  Awtomatiki usulda işlemek

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_40
  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_42

  Ulanylýar

  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_47
  BS-FD-04-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_50

  Wideo

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS-iň temperaturany goramak ulgamy bilen BS-FD 04 Gün şöhlesi ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  GÖZEGÇILIK Düşündirişini aýyryň

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_58

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  HEREKET SENZORY goşuň, acar geçip barýarka yşyk 100% ýakylýar, geçip barýan awtoulag ýok wagty garaňky re modeimde işläň.

  BS-FD-03-Gün şöhlesinden soňky ýagtylyk_61

  TASLAMA EDEBI

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň