Filippinler Gün bilen işleýän köçe çyralarynyň ösüşi

Manila, Filippinler - Filippinler ýylyň dowamynda diýen ýaly gün şöhlesiniň tebigy baýlygy bilen üpjün edilen we birnäçe sebitde elektrik üpjünçiliginiň ýetmezçiligi sebäpli gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny ösdürmegiň gyzgyn nokadyna öwrülýär.Recentlyakynda bu ýurt jemgyýetiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, energiýa sarp edilişini azaltmaga we uglerod zyňyndylaryny azaltmaga gönükdirilen dürli ulag etraplarynda we awtoulag ýollarynda gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny işjeň ýerleşdirýär.

2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -1526

Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary, aňsat gurnama, pes tehniki hyzmat we öz-özüne ýeterlik amallary sebäpli bütin dünýäde meşhur bolýar.Adaty köçe çyralaryndan tapawutlylykda, gün energiýasy bilen işleýän yşyklar fotoelektrik panellere daýanýar, olar gün şöhlesini gijelerine yşyklandyrmak üçin gün şöhlesini energiýa öwürýär.Bu yşyklar bütin gije üznüksiz şöhle saçyp biler, sebäbi gündizine ýeterlik energiýa saklaýan zarýad berilýän batareýa bar.

2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -1980
2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -1981

Filippinlerde hökümet, adatça izolirlenen ýa-da elektrik energiýasy çäklendirilen dürli sebitlerde gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny ýerleşdirmek üçin hususy kompaniýalar bilen işjeň işleýär.Mysal üçin, “Sunray Power Inc.” ýerli kompaniýa, ýurduň 10 uzak welaýatynda 2500-den gowrak gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralaryny oturtdy.

2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -11341
2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -11340

Roadoluň esasy yşyklandyrylyşyna goşmaça, gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary seýilgähler, plazalar we welosiped zolaklary ýaly funksional we bezeg goşundylary üçin hem ulanylyp bilner.Ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan ulgamlara bolan islegiň artmagy bilen birlikde, Filippinler gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary üçin has geljegi uly geljege garaşýarlar.

2023-5-9-- 太阳能 新闻稿 -11705

"Filippinleriň dürli sebitlerinde gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklaryna uly potensialy we islegi görýäris we hökümet bilen durnukly ösüşe goşant goşup biljek ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmek üçin işlemegi dowam etdireris" -diýdi. Inc.
Sözümiň ahyrynda, Filippinler gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralarynyň kabul edilmegi bilen çalt we dowamly geljege tarap barýarlar.Bu tehnologiýa diňe bir ýurduň awtoulag ýollarynyň garaňky burçlaryny ýeňilleşdirmek üçin täsirli serişde bolman, eýsem geljekki nesiller üçin has ýaşyl, arassa gurşaw döretmek üçin möhüm ädimdir.


Iş wagty: Maý-09-2023