LED ýeňil şemal gün gibrid köçesi açyk gün açyk açyk ýagtylyk BJX-100W / 200W / 250W

Programma: Köçe, meýdança, seýilgäh, howly, esasy ýol, ýol, awtoulag ýoly, ýol, ş.
Esasanam ýokary giňişlikdäki dag gerişleri we baý ýel öwüsýän gün şöhlesiniň ýoklugy üçin.

• photookary fotoelektrik öwrüliş tizligi

• Uly şöhlelenme meýdany

• Çalt zarýad bermek

• Elektrik energiýasyny çalt saklamak


 • Model:BS-BJX
 • CCT:6000K
 • Lumens Im:175lmW
 • Şöhle burçy:70 ° * 150 °
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gibrid-BJXbanner-1
  Gibrid-BJXbanner-2
  BDX_11
  Gibrid-BJXbanner-4

  Gibrid BJXseriýa, ýel we gün energiýasy gaty ýaşyl dostlukly energiýa çeşmesidir;Gün köçeleriniň çyralaryna ulanylanda, ýel energiýasy bilen gün energiýasynyň arasyndaky özara baglanyşyk LED yşyklaryny has uzak dowam etdirip we has gowy yşyklandyryş effektlerine eýe bolup biler.Gündizine gün energiýasy we ýel batareýany zarýad berip biler, gijelerine gün şöhlesi ýok, ýöne ýel energiýasy henizem işlemegini dowam etdirip biler, bu bolsa energiýanyň öwrüliş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.

  Aýratynlyklar

  BJX seriýasy: Täze geliş ýel gün gibrid gün köçesiniň çyrasy

  Gibrid-BJX_07
  Gibrid-BJX_11

  1.Wind turbina

  Qualityokary hilli alýumin garyndy ýel turbinasy.Üç fazaly AC hemişelik magnit generatory.

  Gibrid-BJX_17

  2. Gün paneli

  “Mono A” gün paneli: zarýad beriş netijeliligi> 21%

  BDX_29

  3.Patent PRO-DOUBLE MPPT tehnologiýasy

  Bu ýagtylyk üçin, gün şöhlesini ýasanymyzda, Pro-double MPPT kontrolleýjisini ulanýarys, sebäbi diňe şu ýol bilen bu ýagtylygyň artykmaçlyklaryny artdyryp, müşderileri kanagatlandyryp bileris.

  Gibrid-BJX_13

  4. Jaý

  Surfaceerüsti gaty ösen ýaly duýulýan doňan örtükli alýuminden ýasalýar we tutuş lampa gaty gymmat görünýär

  Gibrid-BJX_18

  5. Çipler

  Qualityokary hilli Philips optiki monjuklar;Yşyklandyryş effekti 180lm / w-a ýetýär.

  Gibrid-BJX_22

  6.Branda täze batareýa (Gurlan BMS)

  Täze batareýa: 50000 sagat ömri batareýa;

  BJX_22
  Gibrid-BJX_30
  Gibrid-BJX_34

  WIND TURBINE MODULY
  AWTOMATIKA Tormoz ulgamy

  Iň pes tizlik 2m / s
  Iň ýokary tizlik 2 35m / s

  Gibrid-BJX_36

  PV nesil modeli
  MPPT TEHNOLOGI .ASY

  PV modulynyň maglumatlaryny hakyky wagtda okaň
  smartfon APP

  Aýratynlyklar

  Gibrid-BJX_41
  Gibrid-BJX_43
  Gibrid-BJX_45
  Gibrid-BJX189
  Gibrid-BJX_51
  Gibrid-BJX_54
  Gibrid-BJX_57
  Gibrid-BJX_63

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  Windel turbina VS başgalar

  Gibrid-BJX_70

  Awtomatiki tormoz ulgamy, akylly ulgam

  -7okary hilli alýumin garyndysy, 6-7 derejeli taýfuna çydap bilýär

  Gibrid-BJX_67

  Windel energiýasyny az ulanýan adaty ulgamlar

  Taýfuna çydamly posly alýumin

  Gün gözegçimiz VS Beýlekiler

  Gibrid-BJX_75

  Pro-Double MPPT gün gözegçisi.Zarýad bermegiň netijeliligi adaty PWM gün gözegçisinden 45% -50% ýokary

  Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin programmalar düzülip bilner

  Gibrid-BJX_78

  Adaty PWM gün gözegçisi, zarýad beriş netijeliligi pes

  Kesgitlenen prosedurany üýtgedip bolmaz

  Gün paneli VS başgalar

  Gibrid-BJX_82

  Performanceokary öndürijilikli monokristally Gün paneli

  “Mono A” gün paneli: zarýad beriş netijeliligi> 21%

  Gibrid-BJX_83

  Polikristally kremniý gün paneli

  Poly gün paneli: Zarýad bermegiň netijeliligi> 18%

  Batareýimiz VS başgalar

  Gibrid-BJX_86

  Täze litiý batareýasy

  Naprýatageeniýäni we walýutany we temperaturany hakyky wagtda kesgitlemek

  Gibrid-BJX_87

  Ikinji el batareýasy

  Batareýanyň ömri gaty gysga we yşyklar çalt gutarýar

  Çyra VS başgalar

  Gibrid-BJX_90

  Qualityokary hilli alýumin garyndy jaýy

  Qualityokary hilli Philips optiki monjuklar;Yşyklandyryş effekti 180lm / w-a ýetýär

  Gibrid-BJX_91

  Dinönekeý alýumin gap, suw geçirmeýän pes öndürijilik

  Marka LED çipleri ýok

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Temperatureokary temperatura garşylygy bolan litiý batareýasy / LIfePO4 batareýasy, temperatura bilen öwezini dolmak funksiýasy bilen patentlenen tehnologiýamyz bolan Pro-goşa MPPT dolandyryjylary, temperaturany goramak ulgamy bilen BMS ulgamy, Bu güýçli kombinasiýada BS-BJX seriýasy başarýar aşa klimat şertlerinde işlemek.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  Akylly yşyklandyryş tertibi

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  Patentlenen çyzykly garalama tertibi BOSUN tarapyndan ýer yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin ulanylýar.Beýleki reesimler bilen deňeşdirilende, Bosunyň garalama re modeimi howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  Hereket datçigine gözegçilik tertibi (islege görä)

  Montion datçigi bilen, geçip barýanlar bar bolsa çyralar 100% ýagtylykdyr,

  Geçip barýan adam ýok wagty 30% ýagtylyk.

  QBD_86

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  Salgylanmak üçin DIALux çözgütlerini göçürip alyň

  Bosun çyrasynyň BJX gün köçesiniň çyrasy

  TASLAMA EDEBI

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  BDX_61
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň