Japanaponiýada taslama üçin dizaýn we çözgüt

Halkara söwdasyny başdan geçiren her bir adam, ýapon müşderileriniň ýokary hilli talaplarynyň bardygyny bilýär we jikme-jiklikleri yzarlaýar.

Oktýabr.2021-nji ýylda Japaneseaponiýanyň polat fabriginden bir taslama aldyk.Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin inersenerlerimiz ähli jikme-jiklikleri tassyklamak üçin 5 gezekden köp ýygnak geçirdiler.

Taslama üçin dizaýn-çözgüt

Ahyrynda Modelimizi ulanmagy makul bildik: BDX-30W datçikli we BDX-60W bu taslama üçin datçiksiz.

Bu taslama bilen öňki taslamalaryň arasyndaky tapawut, müşderiniň batareýanyň elektrik gutusyna ýerleşdirilmegini talap etmegidir.Elektrik gutusynyň suw geçirmezligini nädip üpjün etmeli we setirleriň baglanyşygyny nädip çözmeli bu taslamada ýüze çykan kynçylyklara öwrüldi.Bagtymyza, hemmämiz müşderilerimiz üçin bu meseleleri çözmek bilen gutardyk.

 

Taslama-2-dizaýn-çözgüt

 Wagt görkezijisi:

2021 Oktýabr: Taslamanyň talaplaryny alyň;

2021-nji ýylyň oktýabr-fewral aýlary: Jikme-jiklikler täzeden seredildi we tassyklandy;

2022-nji ýylyň marty: buýrugy tassyklamak;

2022-nji ýylyň maýy: Önümçiligiň tamamlanmagy;

2022 Iýun: Alnan harytlar;

2022-nji iýul: Gurmak tamamlandy.

 

Şu ýylyň maý aýynda, müşderimiz harytlary alandan soň, hilimizden gaty kanagatlandylar.Taslama jemi 100 toplum BDX-30W we BDX-60W.Olary ammarda tertipli ýerleşdirdiler.

DIZAYN-SOLUTION-FOR-TASLAMA-IN-APaponiýa-3

Japaneseapon müşderisi üçin howpsuz işlemek gaty möhümdir, şonuň üçin ähli yşyklary oturtmak üçin bir aý gerek boldy.

Beýleki polat zawodynyň taslamasy hem indiki hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen meýilleşdirilýär

 

Taslama-dizaýn-çözgüt4

Iş wagty: Awgust-05-2022