BOSUN GMX Iki Gün köçesiniň ýagtylygy aşa howa şertlerinde gowy ýerine ýetirýär

Locationerleşýän ýeri:Gazagystan

Aşakda GMX 50W.Bu taslama 10AH / 12V we 30w / 18v bilen Gazagystandan.Şol batareýa -30 ℃ -40 the aşa howa çydap bilýärsuraty tapmagyňyzy haýyş edýärisaşakdaky ýaly.

Iki-Gün-Köçe-Çyra

Ine, GMX-da iki sany gün köçe çyrasynda ulanýan pes temperaturaly litiý batareýamyz.

Iki-Gün-Köçe-Çyra2

Locationerleşýän ýeri: Kanada

Ine, Kanadadaky müşderimizden gowy seslenme. Biziň ýagtylygymyz Kanadada gyş wagtynda gowy işläp biler. 50W ulgamyny 20-nji dekabrda gurdukth, 5 aý öň ammar binasynyň gyrasyna oturdyldy.Howa çaklamasy birnäçe gün bulutlary we garlary talap etdi we gün energiýasy bilen işleýän ýagtylygyň şeýle şertlerde işlemeginden alada galýardyk.Diňe ulgam her gije howlyny yşyklandyrmakda ajaýyp işlemedi.

Iki-Gün-Köçe-Çyra3

Locationerleşýän ýeri: Filippinler

GMX-iň ýagtylygy 50W iki gün köçe çyrasynda, lýumen 150lm / w, gijelerine gaty ýagty.

Locationerleşýän ýeri: Filippinler

GMX-iň ýagtylygy 50W iki gün köçe çyrasynda, lýumen 150lm / w, gijelerine gaty ýagty.

Iki-Gün-Köçe-Çyra4

Tehnologiýamyz: Pro-goşa MPPT

Beýlekiler bilen deňeşdirilende gowy önümler bilen üpjün edýäris, önümlerimiziň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Patent ýadro tehnologiýamyz, Pro Double MPPT gün zarýad gözegçiligi bilen, zarýadyň netijeliligi bazardaky adaty gözegçilik edijiden 40-50% ýokary, gaty çalt zarýad alyp bolýar we beýlekilerden 2 esse diýen ýaly ýagty.

 

Müşderileriň köpüsi geçen taslama üçin bize seslenme iberýärler.80W polýus aralygy bary-ýogy 20m, ýöne önümimiz bilen 60W polýus aralygy azyndan 30 metre ýetmäge ynamly, bu iň tygşytly önüm.

Iki-Gün-Köçe-Çyra5

Saýlawlar üçin gün we AC

Gün köçesiniň çyrasyndan başga, AC-iň kömegi bilen köçe çyrasyny hem berip bileris.

Müşderiler käwagt AC önümini saýlarlar, GMX size AC görnüşini hem berip biler.

 

AC görnüşi:

Iki-Gün-Köçe-Çyra6

Gün görnüşi:

Iki-Gün-Köçe-Çyra6

Iş wagty: Awgust-05-2022