Bir gün köçesinde ýokary ýagtylyk, her gije 12 sagat işleýär

 

Bu taslama hakykatdanam 2018-nji ýylda bolupdy.4 ýyldan gowrak işläninden soň, müşderi her gije 12 sagat işleýär diýip jogap bermekden hoşaldy. 

Bu taslama üçin haýsy hyzmaty hödürledik?

 

Bir gün köçesinde ýagtylyk

 

Professional DAILux yşyklandyryş dizaýnyny üpjün etdik: LED kuwwatly 60W modeli: QBD-08P, "Z" Yşyklandyryş görnüşi, Polýus beýikligi 10m, bir tarapy 40m.

 Bir gün köçesinde Light 2

DAIlux, Europeanewropanyň ýol yşyklandyryş standartyna laýyklykda dizaýn edýäris we her parametriň standartdan ýokarydygyny üpjün edýäris.müşderilere uly hökümet taslamasynda ýeňiş gazanmak gaty möhüm we peýdalydy.Diňe 60W, ýöne 10800LM-e ýetýär.Bat ganaty giň ýagtylyk meýdany.

Bir gün köçesinde Light -2 

Gowy önüm hödürledik, beýlekiler bilen deňeşdiriň, önümlerimiziň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Patent ýadro tehnologiýamyz, Pro Double MPPT gün zarýad gözegçiligi bilen, zarýadyň netijeliligi bazardaky adaty gözegçilik edijiden 40-50% ýokary, gaty çalt zarýad alyp bolýar we beýlekilerden 2 esse diýen ýaly ýagty bolup biler, Köp müşderi üçin seslenme Geçen taslama, 80W polýus aralygy bary-ýogy 20m, ýöne önümimiz bilen 60W polýus aralygy azyndan 30 metre ýetmäge ynamly, bu iň tygşytly önüm.

 

 Bir gün köçesinde Light -3

Esasy tehnologiýadan başga-da, optiki optiki linza esasy bölek dizaýny bolup, optiki linzanyň ýagtylyk geçirijisi> 96%., Lightagtylyk ugruny üýtgedip bolýar.Şöhle perişdesi ýol yşyklandyryş standartyna laýyk gelýär.

 

Netije:

1. lightagtylyk ýere ýetmek üçin köp zat galýar.

2. Giň yşyklandyryş meýdany, oňa Bat ganatynyň görnüşi diýdik.

 Bir gün köçesinde Light -4

 

4 ýyldan gowrak işlänsoň, ýagtylyk henizem gowy ýagdaýda, sebäbi ýeňil jaý çotgasy gowy Alýumin DC12 bolansoň, anti-UV, duzly-aşgar, solmaz we ýokary temperatura çydap biler.Jaýyň içindäki ähli bölekler ýaly gowy suw geçirmeýäris.

 Bir gün köçesinde “Light -7” Bir gün köçesinde “Light -6” Bir gün köçesinde “Light -8”

 


Iş wagty: Awgust-05-2022