1934 HK Bir gün köçesinde ýagtylyk Eastakyn Gündogarda hökümet deňiz kenary taslamasy üçin her gije 12 sagat işleýär

 

Friendshli dostlarymyza,

Uly habarlarymyzy hemmäňiz bilen paýlaşmak üçin garaşyp bilmeris, iň möhüm taslamamyz ýerli häkimlik tarapyndan kabul edilmegiň soňky üçünji tapgyrynda üstünlikli geçdi we bary-ýogy 3 gün ozal gutardy diýlip yglan edildi

 Hökümet-deňiz kenary-3

 

Müşderimiz bu ajaýyp habar üçin çagyranda, müşderimiz bilen begenip agladyk.Bu hakykatdanam aňsat däldigi sebäpli, soňky bir ýylda köp işledik, birek-birege kömek etdik we bilelikde köp tagalla etdik.

 

Bu möhüm ähmiýetli möhüm taslama boldy, ýerli hökümet ýokary derejede üns berdi, önümlere berk we ýokary derejeli talaplary berdi.

 

Näme'Bu üstünligiň syry:

Müşderimize taslamany ýeňmäge kömek etmek üçin. 17 ýyllyk tejribeli “Solar Light” öndürijisi hökmünde biz ilki bilen taslamany seljerýäris we her taslama üçin maksatly optimal çözgütleri hödürleýäris.

 

Ilki bilen, hökümetiň talaplaryny bilelikde bilelikde gözledik.Inerener toparymyz, güneşiň ortaça sagadyny ýeriň giňligi we uzynlygy boýunça hasaplady, lýumenlere ýetmek üçin biz aýratyn iş etdik.DAIlux dizaýnyiň çalt tizlik hökmünde we iň amatly modeli maslahat berdi - Biziň patentimizBS-QBD-Akylly

 

Hökümet-deňiz kenaryndaky seýilgäh-taslama-Middleakyn Gündogarda-1 (1)

 

 

Içinde gurlan “Patent Pro Double MPPT Gün zarýad gözegçiligi”, bu zarýadyň netijeliligi bazardaky adaty gözegçiniň 1,5 essesinden ýokary.Lightagtylygymyzyň has çalt zarýad alyp biljekdigini, ýagtylygyň has ýagtydygyny aňladýar.Bu ösen tehnologiýa sebäpli, şol bir ýagtylyga ýetmek üçin bize has uly gün paneli we has uly batareýa gerek däl, şonuň üçin önümlerimiz has tygşytly bolup biler.

Hökümet-deňiz kenary-seýilgäh-2 5-3

Başga bir tarapdan, duzlylyga garşy korrupsiýa talaplaryna laýyklykda, ýaşaýyş jaýy üçin, tutuş lampa korpusyny Anodizasiýa etmegi, soňra bolsa poroşok örtügini maslahat berdik.We iberdiDuz sepmek synagyderrew hasabat ber.

 

Müşderi biziň hyzmatymyzdan ýokary derejede kanagatlandy we tender üçin çözgütimizi hödürledi.Şol bir wagtyň özünde, synag üçin ilki bilen nusgalary iberdik.

 

Deňeşdirmek üçin beýlekilerden käbir nusgalary hem satyn aldylar.5 aýyň içinde geçirilen synag olara ýeterlik ynam berdi.

Netije: 1. Iň oňat giň yşyklandyryş meýdançasy - Bat ganatynyň şekili.

2. Iň ýokary ýagtylyk netijeliligi --- 175LM / W.

3. Uzyn synag döwri 3 aýlap kenarda iň oňat ýagdaýda her gije yşyklandyryş.

4. Flush Test: Suw geçirmeýän: IP65.Batareýanyň çüýremegi ýa-da syzmagy ýok.

 

Uzak garaşanymyzdan soň, netijede ýeňiş gazandyk.Hökümet ähli yşyklary 45 günüň içinde oturtmagy haýyş edýär.Hilini üpjün etmek üçin bu buýrugy derrew ileri tutduk, Gün paneliniň synag enjamy, batareýany sortlaýyş enjamy bilen ähli materiallary barladyk we ýüklemezden ozal 100% barlag geçirdik.Önümçilik döwründe her 3 günden bir ösüş barada hasabat berýärdik we ahyrynda wagtynda tamamladyk.Taslamanyň tassyklanandygyna buýsanýarys.

 

Geljekde müşderimize bazary öwrenmäge kömek etmek üçin has köp goldaw bereris.Bütin dünýäde energiýa krizisi we uglerod zyňyndylary hökmünde Gün açyk yşyklandyryş adaty AC yşyklandyryşyň ornuny tutar we ýokary derejeli hyzmat we ýokary hünärli önümler berip bileris.Biz bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr